Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Rofosat Agro 360 SL


Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (0-71) 794-22-35, fax. (0-71) 794-21-50, e-mail: biuro@ma-agro.pl
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel: 022 395 66 66, fax: 022 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Konfekcjonerzy: Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e-mail. biuro@pakon-konin.pl
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail. sumin@sumin.com.pl; www.sumin.com.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
ROFOSAT AGRO 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli
izopropyloaminowej – 360 g/l (31%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-72/2011 z dnia 23.11.2011 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA

Rofosat Agro 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach i w uprawach sadowniczych. Środek Rofosat Agro 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Rofosat Agro 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej podziemnych części (korzenie, rozłogi itp.)
powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są
widoczne po upływie 7 – 10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około
3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe: w fazie siewek fiołek polny, komosa biała, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz pospolity, rdest powojowy, w dawce 6 l/ha: bylica pospolita, mniszek pospolity, ostrożeń polny

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KUKURYDZA
wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

2. RZEPAK OZIMY
przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu i innych chwastów, ułatwienia zbioru oraz do desykacji rzepaku.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 100 -150 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
lub

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać nie
wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

POLA UPRAWNE
(pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki strączkowych, strączkowe, uprawy roślin pastewnych i przemysłowych) -po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.


Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Dawkę środka należy dobrać wg wrażliwości występujących gatunków chwastów. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około 21 dniach.

4. SADY JABŁONIOWE
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,


Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 6 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 – 6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - w mieszankach ze środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi, - podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano Rofosat Agro 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około 21 dniach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Wszystkie rośliny : 5 – 7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
RZEPAK OZIMY -7 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.


B. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia
aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki
ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.VI PIERWSZA POMOC
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC .
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji-........
Zawartość netto-........
Nr partii-........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »