Skocz do zawartości

Zdjęcie

Trustee Hi-Aktiv SL


Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Irlandia, tel.: +353 (1) 811 2900, fax: +353 (1) 822 46 78,
e-mail: info@barclay.ieProducent:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia, tel.: +353 (1) 811 2900, fax: +353 (1) 822 46 78, e-mail: info@barclay.ie

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.:+48 22 637 3237, fax: +48 22 637 3238, e-mail: biuro@sumiagro.pl; www.sumiagro.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


TRUSTEE HI-AKTIV SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 490 g/l (40,0%)
Zezwolenie MRiRW nr R-60/2013 z dnia 18.04.2013 r.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwu­liściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w uprawach sadowniczych i do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych, a także do desykacji zbóż i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Trustee Hi-Aktiv SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)
powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, wiechlina roczna, fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, samosiewy zbóż, stokłosa płonna, tymotka łąkowa, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
POLA UPRAWNE
Pola uprawne przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.


1. Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Podczas stosowania środka w celu desykacji ziarna dodatkowo zwalczane są chwasty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 l/ha w 200-300 l wody. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 l/ha w 100-150 l wody lub 2,9 l/ha w 200-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
UWAGI
1) W przypadku wykonywania desykacji stosować niższą z zalecanych dawek.
2) Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
3) W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
4) Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
5) Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.2. Rzepak ozimy

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 l/ha w 200-300 l wody. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 l/ha w 100-150 l wody lub 2,9 l/ha w 200-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGA
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska).
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,7 l/ha w 200-300 l wody. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 -3,7 l/ha w 200-300 l wody.
ROŚLINY SADOWNICZE

1. Sady jabłoniowe
Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, w dawce niezbędnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,7 l/ha w 200-300 l wody. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,2 l/ha -3,7 l/ha w 200-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGI
1) Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2) Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
3) Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
4) Likwidacja ugorów i odłogów


Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez
cały okres wegetacji. Dawki dostosować do występujących gatunków chwastów lub zbędnej
roślinności.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,7 l/ha w 200-300 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,9 -3,7 l/ha w 100-300 l wody.
Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym: 1
UWAGA
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Trustee Hi-Aktiv SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione
opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporz ądz oną w z biorniku opryskiwacz a ciecz uż ytkową niez włocz nie z uż yć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica ozima, Rzepak ozimy -14 dni

4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)


Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0°Ci
nie
wyższej niż 30°C.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »