Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agil - S 100 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -208/2014 z dnia 14.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia: +48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-500 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.: 61 297 26 00, 61 812 51 13, fax: 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com

AGIL-S 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) -100 g/l
(9,61%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
solwent nafta węglowodory ciężkie aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R-208/2014 z dnia 14.10.2014 r.

Niebezpieczeństwo
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 -Działa drażniąco na oczy.
H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 -Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 208 -Zawiera propachizafop. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 – Dokładnie umyć ręce i oczy po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305 + P351 + P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P391 – Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż,
chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów
jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych
i sadowniczych w okresie wegetacji.
Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście,
a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju roślin.
Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się
żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści.
Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, Rzepak ozimy, Ziemniak]ziemniak[/url], Cebula]cebula[/url], Groch zielony, groch na suche nasiona, Fasola]fasola[/url], Kapusta głowiasta, Marchew]marchew[/url], pietruszka, Truskawka]truskawka[/url]
Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.
a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).

B) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
Termin stosowania:
Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów
(BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do
początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

c) zwalczanie perzu właściwego.
Termin stosowania:
Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.
Pierwszy zabieg:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Drugi zabieg:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

UWAGA:
Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy
Termin stosowania:
Zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły
nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

2. Rzepak ozimy
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści
lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta)
(BBCH 12-30).
W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC
w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Agil-S 100 EC 0,5 -0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha

Uwaga:
Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Ziemniak]ziemniak[/url]
Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE
1. Groch zielony
i na suche nasiona
Termin stosowania:
Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Cebula]cebula[/url]
Termin stosowania:
Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12). Plantacje nasienne
opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm
(BBCH 09-53).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Kapusta głowiasta
Termin stosowania:
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Marchew]marchew[/url], pietruszka
Termin stosowania:
Opryskiwać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Fasola]fasola[/url]
Termin stosowania:
Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Truskawka]truskawka[/url]
Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owoców (BBCH 91-92).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

IV NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Agil-S 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1) Środka nie stosować: - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża), - podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27oC.
2) Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i ochronę twarzy podczas sporządzania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne podczas wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy, Kapusta głowiasta, Fasola]fasola[/url], Marchew]marchew[/url], pietruszka – 28 dni Rzepak ozimy-42 dni Ziemniak]ziemniak[/url] -40 dni Groch zielony, groch na suche nasiona -45 dni Cebula]cebula[/url] -30 dni Truskawka]truskawka[/url] – nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

VIII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC, szczelnie zamknięte pojemniki magazynować
z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

IX PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
NIE wywoływać wymiotów.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie
zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »