Skocz do zawartości

Zdjęcie

EMBLEM 20 WP


Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


EMBLEM 20 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 200 g/kg (20%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-98/2013 z dnia 19.06.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Emblem 20 WP jest środkiem chwastobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowanym w rozpuszczalne w wodzie torby o wadze 1 kg, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny
Chwasty odporne: bodziszek drobny, ostrożeń polny, chwastnica jednostronna.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Kukurydza
Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny o wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Wyższą dawkę środka (2 kg/ha) stosować na chwasty występujące w dużym nasileniu lub w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych.

UWAGA
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody i duża wilgotność gleby) stosować dawkę 1,5 kg/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - w kukurydzy cukrowej; - na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin; - na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki; - podczas suszy, przymrozków lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem; - w temperaturze powietrza niższej niż 7o C lub wyższej niż 25o C; - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne; - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
Etykieta Emblem 20 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek pakowany jest w woreczki z folii rozpuszczalnej w wodzie, zabezpieczone opakowaniem ochronnym. Folii rozpuszczalnej nie należy dotykać mokrymi rękami. Wymaganą ilość środka Emblem 20 WP wyjąć z opakowania ochronnego i wraz z woreczkiem foliowym (po wyjęciu sita wlewowego) umieścić w zbiorniku opryskiwacza napełnionego w 30% wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem po upływie 15 minut od umieszczenia środka w zbiorniku, gdy opakowanie rozpuści się. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
opakowanie lub etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości: - 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy
Etykieta Emblem 20 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.


VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer partii –

Etykieta Emblem 20 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »