Skocz do zawartości

Zdjęcie

Trinity 590 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-330/2014d z dnia 09.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 18.11.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:+48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13, Fax. (61) 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: (22) 731 50 86 85 84, fax:

(22) 725 54 02, www.whlogistics.pl, NIP: 522-10-01-779

4.
ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: (71) 794 22 35, fax.: (71) 794 39 66, infolinia: (71) 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com


Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
TRINITY 590 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan -(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) -40 g/l (3,5%),
chlorotoluron -(związek z grupy pochodnych mocznika) -250 g/l (21,7%),
pendimetalina -(związek z grupy dinitroanilin) -300 g/l (26,1%)

Zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 12.11.2013 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -330/2014d z dnia 09.09.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-330/2014d z dnia 09.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 18.11.2013 r.

I OPIS DZIAŁANIA
Trinity 590 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem, w formie stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.
Zachowuje długotrwałą skuteczność działania w okresie jesiennym również w stosunku do
chwastów później wschodzących.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek ochrony roślin Trinity 590 SC zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując herbicyd we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i części nadziemne chwastów, hamuje podziały komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty odporne: mak polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE ZBOŻA OZIME
1. PSZENICA OZIMA, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie 2-4 liści zbóż (BBCH 12-14).
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres
działania środka wiosną.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI
-
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

-
Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.

-
Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-330/2014d z dnia 09.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 18.11.2013 r.
PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować: -w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych, -na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę, -na kwitnące chwasty.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Trinity 590 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, wszystkie rośliny mogą być uprawiane po wykonaniu 20 cm orki. W przypadku uprawy bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z wyjątkiem fasoli szparagowej). W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji jesienią można ponownie, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm, wysiać tylko pszenicę ozimą.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

2.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

3.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

4.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie


wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
5. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES KTÓRYM OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ KTÓRYM NA OBSZAR, NA LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-330/2014d z dnia 09.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 18.11.2013 r.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-330/2014d z dnia 09.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-153/2013 z dnia 18.11.2013 r.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
VII PRZECHOWYWANIE
1.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.

2.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

3.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

4.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.


Okres ważności -2 lata Data produkcji -. ....... Zawartość netto -........ Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak przymrozki wpływają na stosowanie herbicydów? zobacz »Jeśli masz konto na Facebooku możesz zalogować się klikając w przycisk