Skocz do zawartości

Zdjęcie

Wichura 360 SL


Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 0043 70 6918 2006, fax: 0043 70 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: + 48 22 620 32 52, fax: + 48 22 654 07 97, www.fnagro.pl.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. (22) 731 50 82, fax. (22) 725 54 01, www.whlogistics.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
WICHURA 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli
izopropyloaminowej -360 g w 1 litrze środka (30,7%)


Zezwolenie MRiRW nr R -75/2011 z dnia 22.12.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-333/2012d z dnia 05.12.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R-116/2014d z dnia 10.04.2014 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Wichura 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Wichura 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie
7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa, fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
UWAGA Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Przed zbiorem roślin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność
ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Środek można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Wichura 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

2. RZEPAK OZIMY
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha w 200-300 l wody Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha w 100-150 l wody.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast nasiona są w 70% barwy czerwonobrązowej. W celu właściwego zwalczenia chwastów zbioru dokonać po upływie 7 dni od zabiegu. W celu uzyskania efektu pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.
W celu równoczesnej desykacji i obniżenia strat w plonie rzepaku skutek pękania łuszczyn i osypywania się nasion w trakcie zbioru zaleca się stosowanie mieszaniny ze środkiem
zapobiegającym pękaniu łuszczyn Spodnam DC:
Wichura 360 SL 3,0 l/ha + Spodnam DC 0,6 l/ha w 150-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1) Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
2) W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.
3) Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu.
4) Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
5) Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


Zabieg ścierniskowy -zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych.


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie
wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście
właściwe.

W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu Wichura 360 SL, można go
stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:
Wichura 360 SL 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha w 200-300 l wody.
Wichura 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga!
Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
ROŚLINY WARZYWNE
(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej)

1. CEBULA
(Z SIEWU)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha Termin stosowania: Środek stosować po siewie cebuli lecz nie później niż na 2-3 dni przed jej wschodami. Chwasty powinny znajdować się w fazie wschodów i liścieni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1) Wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy większość chwastów z znajduje się już w fazie liścieni
2) Stosując zalecaną ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
3) Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
4) Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


ROŚLINY SADOWNICZE
1. SADY JABŁONIOWE


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w
czasie intensywnego ich wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w
rozwoju.
Zalecane opryskiwanie – średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1) Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2) Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Wichura 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dniIV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Wichura 360 SL z adiuwantami lub innym środkiem przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości. W przypadku stosowania środka Wichura 360 SL łącznie z siarczanem amonowym wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
PSZENICA OZIMA – 14 dni, RZEPAK OZIMY – 21 dni, pozostałe -nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić odpowiednią odzież ochronną
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku stosowania
środka w dawce powyżej 2,9 l środka/ha tj. we wszystkich uprawach poza roślinami
warzywnymi.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08


VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –

Numer partii –

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów po żniwach zobacz »