Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

MNISZEK ULTRA 070 EW


Posiadacz zezwolenia:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, Tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com

Producent: Scotts France SAS, 21 Chemin de la Sauvegarde, BP 92, 69134 Ecully, Republika Francuska, tel.: +33 04 72 86 67 66, fax: +33 04 72 86 67 66

Konfekcjoner:
Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa , tel.; 058 774 10 90, fax. 058 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska.


MNISZEK ULTRA 070 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
MCPA w formie soli potasowej – 53,4 g/l (5,20%)
fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego – 10,68 g/l (1,04%)
chlopyralid – 5,34 g/l (0,52%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-68/2012 z dnia 19.04.2012 r.Niebezpieczny dla środowiska

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Mniszek Ultra 070 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych występujących na trawnikach, boiskach i polach golfowych. Środek Mniszek Ultra 070 EW przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Mniszek Ultra 070 EW pobierany jest przez liście powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie chwastów. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe: koniczyna biała
Chwasty średniowrażliwe: babki, krwawnik pospolity, mniszek lekarski

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Trawniki, boiska, pola golfowe
Środek Mniszek Ultra 070 EW stosować na miejsca zachwaszczone.
Środek można stosować wyłącznie od początku kwietnia do końca sierpnia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
150 ml środka na 100 m2 co odpowiada 15 litrom środka na hektar.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
150 ml środka na 100 m2 co odpowiada 15 litrom środka na hektar.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Odstęp między zabiegami – nie dotyczy

Zalecana ilość wody: 5 l/100 m2.

Uwaga:
W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od pierwszego koszenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
. na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą,

. w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,

. przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

. w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

. podczas dużego wiatru gdy istnieje możliwość zniesienia środka na inne rośliny.IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROZNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Zwierzęta gospodarskie – 21 dni

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne

W celu ochrony wód podziemnych środek stosować wyłącznie w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych


VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed przemrożeniem.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »