Skocz do zawartości

Zdjęcie

Chwastox AS 600 EC


Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna” S.A.; ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122,
e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CHW ASTOX AS 600 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
MCPA -(związek z grupy fenoksykwasów) - 600 g w 1 litrze środka (56,44%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 98/2012 z dnia 24.07.2012 r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX AS 600 EC jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym,
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych w jęczmieniu jarym i pszenicy ozimej.
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Chwastox AS 600 EC najskuteczniej
niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Środek Chwastox AS 600 EC należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: komosa biała, tobołki polne
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jęczmień jary
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica ozima
Opryskiwać wiosną od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Wyższe z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia.
Następstwo roślin
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny, z wyjątkiem roślin szczególnie wrażliwych na środek: pomidor, buraki.
Przeciwwskazania
Środka nie stosować:
- na rośliny chore i uszkodzone,
- w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC,
- w okresie, gdy temperatura nocą spada poniżej 5oC,
- w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczy,
- podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na

sąsiednie rośliny uprawne,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Dla ludzi – nie dotyczy
Dla zwierząt – nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych nie będących obiektem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie

zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej

i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
00C i nie wyższej niż 300C.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »