Skocz do zawartości

Zdjęcie

Orkan 350 SL


Posiadacz zezwolenia:
Zakład Doświadczalny "Organika” Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel/fax.:
(17) 24 07 940, e-mail: zdorg@sarzyna.pl.
Konfekcjonerzy:
1.
„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. (61) 29 72 600, (61) 81 25 113, fax: (61) 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.pl.

2.
„NOBILLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. k., ul. Nowa 32, 37-400 Nisko, tel. (15) 841 42 50, faks: (15) 841 20 76, e-mail: nobilla@nobillapoland.com.


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

ORKAN 350 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) -90 g/l (7,87 %)
glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) -260 g/l (22,75 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-88/2012 z dnia 26.06.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -125 /2013d z dnia 11.06. 2013 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I. OPIS DZIAŁANIA
Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jabłoń
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha (80 ml/100m2). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5-8 l/ha (50 -80 ml/100m2).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha (3 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe jabłoni.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość ich uszkodzenia.


PRZECIWWSKAZANIA
-
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

-
Środka nie stosować przed wschodami chwastów, na rośliny mokre lub przed spodziewanym deszczem.


OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek powoduje korozję metali, więc do wykonania zabiegu używać opryskiwaczy ze
zbiornikiem z tworzywa sztucznego.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy
użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z powstałymi popłuczynami
postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W przypadku stosowania opryskiwaczy polowych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 5 m od cieków i zbiorników wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów Kraków – (12) 411 99 99 SosnowieLublin – (81) 740 89 83 Tarnów Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VI. PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i nie
wyższej niż 300C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »