Skocz do zawartości

Zdjęcie

Huzar Activ 387 OD


Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska,
tel. 33 472 852 525, fax: 33 472 853 082.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel. 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

HUZAR ACTIV 387 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji aktywnych: jodosulfuron metylosodowy -sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2-[3-(4­metoksy-6-metylo1,3,5-triazyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l 2,4-D -kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy w formie estru 2-etyloheksylo-wego (związek z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l

Zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R – 287/2011 z dnia 02.11.2011 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na skórę
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I. OPIS DZIAŁANIA
HUZAR ACTIV 387 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.


II. DZIAŁANIE NA CHWASTY
HUZAR ACTIV 387 OD jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu. Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 -300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania i nie używać dawek ani wyższych ani niższych od zalecanych a także stosować przemiennie herbicydy należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki, - przed spodziewanym, silnym przymrozkiem, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


Uwagi:
Środek dobrze wymieszać przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy.
2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
PSZENICA OZIMA -– nie dotyczy PSZENŻYTO OZIME -– nie dotyczy ŻYTO – nie dotyczy
4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub - 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub - 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
VI INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -.....
Zawartość netto -. ...
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »