Skocz do zawartości

Zdjęcie

Teamforce 180 EC


Posiadacz zezwolenia: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel. +31 162 431931, fax +31 162 456797.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel.: +48 22 614 00 45, fax: +48 22 614 00 45
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i zwierząt.
TEAMFORCE 180 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 100 g/l (10,09%)
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 80 g/l (8,08%)

Zezwolenie MRiRW nr R-104/2013 z dnia 24.06.2013 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Teamforce 180 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej; stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Teamforce 180 EC jest pobierany przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę, środek może ograniczać zachwaszczenie wtórne.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest plamisty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
(plantacje produkcyjne)

Środek Teamforce 180 EC stosować po wschodach buraka od fazy liścieni.
Pierwszy zabieg – 2,5 l/ha gdy chwasty są w fazie liścieni.
Drugi zabieg – 2,5 l/ha na nowo wschodzące chwasty, minimum 5 dni po pierwszym
zabiegu.
Trzeci zabieg – 2,5 l/ha na nowo wschodzące chwasty, minimum 5 dni po drugim zabiegu.


Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania – 2,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania – 2,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3. Odstęp pomiędzy zabiegami – 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi: Po opryskiwaniu możliwe jest wystąpienie objawów fitotoksyczności w postaci zahamowania wzrostu, obniżonego wigoru roślin lub rozjaśnienia czy deformacji liści buraków. Objawy te są przejściowe i nie mają wpływu na plon. Teamforce 180 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, zwłaszcza wówczas gdy chwasty ponownie kiełkują w połowie lata. Na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej Teamforce 180 EC działa głównie poprzez liście. Zastosowanie środka Teamforce 180 EC na glebach zawierających powyżej 5% substancji organicznej może spowodować obniżenie skuteczności zwalczania chwastów.
Przeciwwskazania
Środka nie stosować:
a) na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, wiatr, niedobór składników
pokarmowych czy wskutek wcześniejszych zabiegów ochrony roślin,
B) na rośliny mokre, podczas opadów,
c) w temperaturze powietrza powyżej 21oC, w okresie południowych upałów i silnego
nasłonecznienia,
d) bezpośrednio po przymrozkach i gdy spodziewane są przymrozki,

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nie wykonywać zabiegów mechanicznych przez 7 dni przed lub po zastosowaniu środka.
Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania po sobie kilku herbicydów, zwłaszcza
w przypadku gleb lekkich i w warunkach dużej wilgotności.


Następstwo roślin
W normalnym zmianowaniu, jesienią po wykonaniu orki na głębokość min. 15 cm można uprawiać zboża ozime. W przypadkach konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem Teamforce 180 EC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać w przypadku wczesnego wystąpienia uszkodzeń roślin: buraki, a gdy uszkodzenia są widoczne później, po ok. 2-3 miesiącach: kukurydzę, trawy, groch, szpinak, marchew.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć roztworem zwilżającym i trzykrotnie opłukać dokładnie czystą wodą.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni
poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 0oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »