Skocz do zawartości

Zdjęcie

Avans Premium 360 SL


Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa. Tel.: (22) 326 06 01, fax: (22) 326 06 99.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
AVANS PREMIUM 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 360 g w 1
litrze środka (27,9%)

Zezwolenie MRiRW nr R -183/2012 z dnia 21.12.2012 r.

I OPIS DZIAŁANIA
Avans Premium 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na ściernisku po zbiorze zbóż przed rozpoczęciem upraw pożniwnych oraz w celu dosuszenia rzepaku ozimego przed zbiorem. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Avans Premium 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin, a następnie zamieranie roślin. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7­10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, samosiewy zbóż, perz właściwy
Chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Przed zbiorem roślin uprawnych w celu desykacji i zwalczenia perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru.
1. Rzepak
Środek stosować, gdy rośliny rzepaku równomiernie dojrzewają bez kwitnących odrostów
bocznych, a na plantacji występują przeważnie chwasty jednoliścienne, głównie perz
właściwy, będące w fazie intensywnego wzrostu.
Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy łuszczyny w większości żółkną,
nasiona są już wykształcone i mają wilgotność poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych
są w 2/3 żółto-seledynowe, natomiast nasiona w 70% są czerwono-brązowe lub brązowe.

a) Dla ilości wody: 100-150 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 3 l/ha

B) Dla ilości wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 4 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga
W celu osiągnięcia właściwego zwalczania chwastów zbiór rzepaku wykonać po upływie co
najmniej 7 dni od zabiegu. Aby uzyskać efekt pełnego dosuszenia rzepaku zaleca się
wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.
Nie stosować na plantacjach nasiennych.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty, przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych gdyż w momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
a) Dla ilości wody: 100-150 l/ha Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 3 l/ha

B) Dla ilości wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 4 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
PRZECIWWSKAZANIA
-
Środka nie stosować: -przed wschodami chwastów, -na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu). -w mieszaninach z innymi, niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi, -podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
-
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano Avans Premium 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach od zabiegu.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5 – 7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Avans Premium 360 SL z innym środkiem, przygotować
ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać drugi herbicyd i uzupełnić
wodą do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz) ZASTOSOWANIA DNIA W KTÓRYM ŚRODKA ZWIERZĘTA NA M ROŚLINY OGĄ BYĆ
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy
ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »