Skocz do zawartości

Zdjęcie

Mover 75 WG


Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 854 03 20, faks: 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
MOVER 75 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
piroksysulam (związek z grupy sulfonoamidów) – 75 g/kg (7,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R-156/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
MOVER 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Mover 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Widoczne objawy działania w pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw w górnych częściach chwastów jako chlorozy (żółknięcie) prowadzące do nekroz i w konsekwencji zamierania chwastów. Górne liście przybierają zwiędły wygląd. Następnie efekt ten rozszerza się na całą roślinę. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin w idealnych warunkach wzrostu następuje po 2-3 tygodniach. Gdy procesy życiowe chwastu są spowolnione z powodu mniej sprzyjających warunków np. niższe temperatury powietrza, pełen efekt chwastobójczy może się pojawić dopiero po 6-9 tygodniach. Głównymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu, chlorozy, a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy wrażliwe chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści (rozety), a miotłę zbożową do końca stadium fazy krzewienia.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, bodziszek drobny, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, mak polny, fiołek polny

Chwasty odporne: chaber bławatek
W celu zapobiegania wystąpienia odporności miotły zbożowej na herbicyd, w zbożach uprawianych po sobie zalecane jest stosowanie środków z innych grup chemicznych o różnym mechanizmach działania.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji roślin od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w źdźbło) na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu. Środek stosować wyłącznie z przebadanym i zatwierdzonym adiuwantem (środek wspomagający) np.: Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha, Olstick 90 EC 1 l/ha
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 100 -120 g/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha lub Olstick 90 EC 1 l/ha
Wyższą dawkę środka stosować na plantacjach silnie zachwaszczonych oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
Środek wnika do rośliny w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

PRZECIWWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Środka nie stosować:
-na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub
przymrozki;
-w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych i/lub traw;
-gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC
lub mniej;
-w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC;
-w czasie nadmiernej suszy;
-po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Środek Mover 75 WG rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż 4 tygodnie od zastosowania produktu i po zaoraniu plantacji na głębokość co najmniej 15 cm. Po zbiorze rośliny uprawnej można uprawiać wszystkie rośliny.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
-Po upływie 4 tygodni dla zbóż lub kukurydzy -w tym samym sezonie wegetacyjnym, po wcześniejszej likwidacji plantacji, -Wszystkie rośliny uprawne -w tym samym sezonie wegetacyjnym, po zbiorze rośliny uprawnej, -Wszystkie rośliny uprawne – w przyszłym sezonie wegetacyjnym.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w
mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących
sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu
przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Mycie opryskiwacza:
-Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i
ponownie opróżnić,
-napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy
środków myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
-części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka do mycia opryskiwaczy,
-ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą
wodą.
-z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej
do środka myjącego.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)


Nie dotyczy Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednia odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędacych obiektem zwalczania konieczne jest
określenie strefy ochronnej wynoszącej co najmniej 3 metrów od terenów
nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu
środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy
postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Okres ważności – 2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów jesienią w zbożach - jeden zabieg zobacz »