Skocz do zawartości

Zdjęcie

Glifocyd 360 SL nieprof


Załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW nr R-81/2012 z dnia 21.06.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122, e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
Podmiot konfekcjonujący środek ochrony roślin: TARGET S.A. Krotoszyno, ul Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774-10-90; fax: 58 676-74-89; e-mail: info@target.com.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
GLIFOCY D® 360 SL
Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) 360 g w 1 litrze środka (30,64 %)

Zezwolenie MRiRW nr R -81/2012 z dnia 21.06.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Glifocyd 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich): w sadach jabłoniowych, na terenach nieużytkowanych rolniczo (ugorach, odłogach, placach magazynowych, terenach przemysłowych, poboczach dróg, terenach komunalnych, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń oraz dróg dojazdowych). Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy plecakowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Glifocyd 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, pokrzywa zwyczajna, rajgras wyniosły, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek lekarski, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stulicha psia, szczaw polny, wiechlina roczna, babka lancetowata, babka zwyczajna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, iglica pospolita, koniczyna biała, nawłoć kanadyjska, palusznik krwawy, owies głuchy, pępawa zielona, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczawik zajęczy, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna, bniec biały, bylica pospolita, rdest ptasi, wrotycz polny
Chwasty średniowrażliwe: jeżyna fałdowana, malina właściwa, ostrożeń polny, sit rozpierzchły, śmiałek pogięty, trzcinnik pospolity, turzyce, wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: chrzan pospolity, jeżyna pospolita, podagrycznik pospolity, powój polny, skrzyp polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. SADY JABŁONIOWE
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 -60 ml /100 m2 Zalecana ilość wody: 2 -3 l / 100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Uwagi:

Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.


Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (PLACE MAGAZYNOWE, TERENY PRZEMYSŁOWE,POBOCZA DRÓG, TERENY KOMUNALNE)
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 ml/100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana ilość wody: 1,5 l /100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie
drobnokropliste lub 2 -3 l / 100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.

W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2 – 2,5%
(0,2 – 0,25 l środka w 10 litrach wody).

TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ OGRODZEŃ,DRÓG DOJAZDOWYCH).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy zabiegów dostosować do występujących gatunków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml /100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 -50 ml /100 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 1,5 l /100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 2 -3 l/ 100 m2 używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2 – 2,5% (0,2
– 0,25 l środka w 10 litrach wody).
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,


na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


na rośliny mokre,


przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).


w mieszaninach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi.


podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Glifocyd 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu czynność mieszania powtarzać każdorazowo przed przystąpieniem do dalszej pracy. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta Glifocyd 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRWBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »