Skocz do zawartości

Zdjęcie

Flurostar 200 EC


Posiadacz zezwolenie: Globachem nv, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel +32-11 785717 , e-mail; globachem@com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej:
1.
Agrosimex Sp. z o.o., Goliany 43 , 05-620 Błędów

2.
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

FLUROSTAR 200 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %) w formie estru 1-metyloheptylowego
Substancja niebezpieczna niebędaca substancją czynną: Solvesso 150 ND
Zezwolenie MRiRW Nr R-120/2012 z dnia 31 .08.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-352 /2012d z dnia 12 .12.2012 r.
Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia.
Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
FLUROSTAR 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
FLUROSTAR 200 EC pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po kilku dniach.
Etykieta Flurostar 200 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Chwasty wrażliwe: przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, fiołek polny, rumianowate, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: tasznik pospolity
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Wiosną , po ruszeniu wegetacji, w fazie początku wzrostu źdźbła.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować środka w temperaturze poniżej 8°C oraz gdy w ciągu 5 dni po zabiegu temperatura może spadać poniżej 8°C.


Środka nie stosować w pszenicy z wsiewką motylkowych oraz na rośliny osłabione przez przymrozki, choroby lub szkodniki.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy oraz do nakładania się cieczy użytkowej na uwrociach i stykach pasów zabiegowych.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem Flurostar 200 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przesiewnej można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
Etykieta Flurostar 200 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Etykieta Flurostar 200 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W przypadku dawki 1,0 l/ha:
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:

- 45 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 80% lub - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W przypadku dawki 0,75 l/ha:
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:

- 40 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i

nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty.

Etykieta Flurostar 200 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........
Etykieta Flurostar 200 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »