Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pyramin Turbo 520 SC


Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, tel: +49 621 60-0, telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Producent:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Niemcy, tel: +49 621 60-0, telefax +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASF Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa tel.: (022) 570 99 99, fax. (022) 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
PYRAMIN TURBO 520 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlorydazon (związek z grupy pirydazonów) -520 g w l litrze (43%).
Zezwolenie MRiRW Nr R-132/2012 z dnia 09.10.2012 r.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA Pyramin Turbo 520 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Środek Pyrami Turbo 520 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście. Najskuteczniej niszczy chwasty od momentu ich skiełkowania do fazy 2 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy.
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi. Chwasty odporne np. chwastnica jednostronna.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
– zabieg wykonać trzykrotnie
Powschodowo
Pyramin Turbo 520 SC stosować bez względu na fazę rozwojową roślin buraka cukrowego w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC w dawce:
I zabieg powschodowy
Wykonać w fazie wschodów buraka cukrowego na wschodzące chwasty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha

II zabieg powschodowy

Wykonać w 8-10 dni po pierwszym zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha

III zabieg powschodowy

Wykonać w 8-10 dni po drugim zabiegu na ponownie wschodzące chwasty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pyramin Turbo 520 SC 1,5 l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1,0 l/ha

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Pyramin Turbo 520 SC w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Kemifam Super Koncentrat 320 EC należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3 Odstęp między zabiegami: 8-10 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste UWAGA
W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działanie.
Środek ochrony roślin Pyramin Turbo 520 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną chlorydazon, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 2,6 kg substancji aktywnej na ha.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

W terminie powschodowym w buraku cukrowym,
- na plantacjach roślin chorych lub uszkodzonych,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powyżej 25°C,
- w okresie przed spodziewanymi lub krótko po wystąpieniu przymrozków.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka cukrowego (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na której zastosowano mieszaninę środków Pyramin Turbo 520 SC + Kemifam Super Koncentrat 320 EC na polu tym można uprawiać: kukurydzę lub ziemniaki. Nie uprawiać roślin krzyżowych (gorczyca, kapustne, rzepak jary), zbóż jarych, warzyw oraz mieszanek roślin pastewnych.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw przygotować ciecz użytkową środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC (zgodnie z zaleceniami podanymi w jego etykiecie – instrukcji stosowania) a następnie wlać odmierzoną ilość środka Pyraminu Turbo 520 SC i dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast umyć dużą ilością wody z mydłem.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okularu i
ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę.


6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskiwać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środku ochrony roślin do
innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody;
skonsultować się z lekarzem.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Numer partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »