Skocz do zawartości

Zdjęcie

Mezotrion 100 EC


Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (0-22) 326-06-01. Fax: (0-22) 326-06-99.
Producent: Syngenta Limited, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 7YH, Zjednoczone Królewstwo Wielkiej Brytani i Irlandii Północnej, tel. (+44,1,483) 260-000, Fax: (+44,1,483) 260-001.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa Tel.: (0-22) 320 09 00, fax.: (0-22) 320 09 50
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
MEZOTRION 100 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (2-[4-(metylosulfonylo)-2-nitrobenzoilo]-1,3-cykloheksanodion; związek z grupy
trójketonów) – 100 g/l (9,09%).

Substancje niebędące substancją czynną: oktan-1-ol, etoksylowany eter izodecylowy, kwas
ortofosforowy.

Zezwolenie MRiRW nr R-10/2012 z dnia 13.01.2012 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.I OPIS DZIAŁANIA
Mezotrion 100 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Środek Mezotrion 100 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Mezotrion 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KUKURYDZA
Środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym, najlepiej w fazie 4-5 liści kukurydzy. Zabieg wykonać po wschodach chwastów w okresie, gdy mają one rozwinięte 2-6 liści, najlepiej, gdy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 – 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym -1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę, - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne. Nie zaleca się stosowania środka Mezotrion 100 SC w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji
i typowej uprawy obejmującej wykonanie orki, można wysiewać wszystkie rośliny.

W warunkach uprawy bezorkowej można wysiewać zboża i inne rośliny z rodziny traw.
W warunkach sprzyjających zaleganiu środka w glebie (niskie pH, mała zawartość substancji
organicznej, gleba nadmiernie ugnieciona, susza w okresie wegetacji), nie zaleca się
wysiewania buraków, bobiku, grochu i warzyw.
Po zaoraniu plantacji potraktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez
przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

5.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie dotyczy
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.


B. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W przypadku zastosowania odpowiednich rozpylaczy, redukujących znos chmury oprysku

o 75%, można zmniejszyć strefę ochronną do szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0–30°C.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -....................................................................................................................
Zawartość netto -.....................................................................................................................
Nr partii -.....................................................................................................................Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »