Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agritox 500 SL


Posiadacz zewolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel: + 48 22 620 32 52, fax: +48 22 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

AGRITOX 500 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
MCPA - związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%).

Zezwolenie MRiRW Nr R - 109/2012 z dnia 17.08.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
AGRITOX 500 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie. Środek Agritox 500 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a
następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik rolny, rdest powojowy, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: fiołek polny, przytulia czepna, rumian polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewień do końca
fazy 3-go kolanka.

2. Jęczmień ozimy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy 3-ch rozkrzewień do końca
fazy 3-go kolanka.

3. Jęczmień jary
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

4. Pszenica jara
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

5. Owies
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać od fazy 3-ch rozkrzewień do końca fazy 2-go kolanka.

Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych
zaleceń.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1) na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,
2) w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
3) w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5oC,
4) w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Dla ludzi -nie dotyczy. Dla zwierząt – 14 dni.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w czasie stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
i ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub
etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód
poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych nie będących celem zwalczania konieczne jest stosowanie strefy ochronnej w odległości: - 20 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo; lub - 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoznacznym użyciem rozpylaczy redukujących znos cieczy użytkowej o 75%;
lub - 10 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znos cieczy użytkowej o 50%.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do
mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do
tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji
dołączonej do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Okres ważności– 2 lata Data produkcji – Zawartość netto – Numer partii –


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym - jaką technologię wybrać? zobacz »