Skocz do zawartości

Zdjęcie

Legato Pro 425 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -293/2014d z dnia 13.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-159/2012 z dnia 27.11.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:+48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl, NIP: 522-10-01-779

4.
ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

LEGATO PRO 425 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) -25 g/l (2,2%),
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) -400 g/l (35,7%).

Zezwolenie MRiRW Nr R-159/2012 z dnia 27.11.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -293/2014d z dnia 13.08.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -293/2014d z dnia 13.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-159/2012 z dnia 27.11.2012 r.

I OPIS DZIAŁANIA
Legato Pro 425 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym. Środek do stosowana przy użyciu opryskiwacza polowego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Legato Pro 425 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania.
Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich
wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamuje biosyntezę niezbędnych roślinom
barwników (karotenoidów).

Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych
chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Legato Pro 425 SC zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do
chwastów później wschodzących.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna
Chwasty odporne: mak polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
1. Pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime
Termin stosowania: Środek stosować od fazy 3 liści zbóż do czasu zakończenia ich jesiennej wegetacji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-2,5 l/ha
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres
działania środka wiosną.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średnio-lub drobnokropliste.

UWAGI
-
Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).

-
Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -293/2014d z dnia 13.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-159/2012 z dnia 27.11.2012 r.
-
Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.

-
W celu zmniejszenia ryzyka wykształcenia odporności chwastów jednoliściennych (np. miotła zbożowa, wyczyniec polny) na chlorotoluron, do zabiegów wiosennych nie należy używać herbicydów z grupy pochodnych mocznika.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Legato Pro 425 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na stanowisku, na którym jesienią zastosowano Legato Pro 425 SC, wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać: jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary, len. Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie należy uprawiać buraka cukrowego.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

2.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

3.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

4.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

5.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -293/2014d z dnia 13.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-159/2012 z dnia 27.11.2012 r.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES KTÓRYM OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ KTÓRYM NA OBSZAR, NA LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeśli to
możliwe , pokaż etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z
powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -293/2014d z dnia 13.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-159/2012 z dnia 27.11.2012 r.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »