Skocz do zawartości

Zdjęcie

Boom Efekt 360 SL


Decyzja MRiRW nr R -192/2013d z dnia 13.08.2013 r. zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R -38/2012 z dnia 31.01.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
PINUS TKI d.d. Grajski trg 21, SI – 2327 Rače, Republika Słowenii; tel. 00 386 2 60 90 211, fax. 00 386 2 60 90 410
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

BOOM EFEKT 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli izopropyloaminowej -360 g/l (47,22%).

Zezwolenie MRiRW nr R -38/2012 z dnia 31.01.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -192/2013d z dnia 13.08.2013 r.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistne, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) w uprawach sadowniczych oraz na polach uprawnych. Boom Efekt stosowany przed zbiorem zbóż działa na roślin jako desykant przyśpieszając dojrzewanie i zasychanie roślin. Boom Efekt 360 SL stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Boom efekt 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po
całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od
zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura
i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, perz właściwy, rumian polny, chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, mniszek pospolity, bodziszek drobny.
Chwasty odporne: skrzyp polny

Uwaga: gwiazdnica pospolita może ponownie wschodzić w 2 miesiące po zabiegu.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Pola uprawne, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska).
Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.
Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne
powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody : 250 l /ha
Uwagi:
Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego
zachwaszczenia perzem.
Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

2. Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy
Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20 -30 % tj. na 10 -14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody : 150 -300 l/ha.
Boom Efekt 360 SL stosowany przed zbiorem zbóż działa na rośliny uprawne jak desykant
przyspieszając dojrzewanie i zasychanie roślin. W okresie 2 tygodni po aplikacji środka rośliny
ulegają całkowitej desykacji.
Uwagi :

1 W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem 2 Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
Przeciwwskazania: 1 Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
2
Słomy zbóż nie używać jako podłoża, podściółki ogrodniczej, podściółki dla zwierząt ani jako paszy dla zwierząt.
3. Rzepak ozimy, rzepak jary
Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody 150 -300 l/ha
Środek stosowany przed zbiorem rzepaku ozimego i jarego działa na rośliny uprawne jak desykant przyspieszając dojrzewanie i zasychanie roślin. Łuszczyny dojrzewają i zasychają szybciej od łodyg. W okresie 2 tygodni po zastosowaniu środka Boom efekt 360 SL łuszczyny ulegają całkowitej desykacji.
Uwagi :

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu.


Nie stosować na plantacjach nasiennych.


4. jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 56 dni.
Zalecana ilość wody 200 -300 l/ha
Uwagi:

Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.


W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu.


Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż 2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar.


UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek Boom Efekt należy stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
PRZECIWSKAZANIA
Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia
roślin, - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu
może obniżyć skuteczność zabiegu), - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Boom Efekt 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od
wykonania zabiegu.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
7 dni.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na
pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkowa należy niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
NIE DOTYCZY
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Drzewa owocowe (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa) – 35 dni Zboża (pszenica jara, pszenica ozima, Żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, rzepak ozi­my, rzepak jary) – 7 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
NIE DOTYCZY
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum brak. Stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5 °C i nie
wyższej niż 30 °C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »