Skocz do zawartości

Zdjęcie

Vival 360 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-272/2011d z dnia 17.10.2011 r zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 45/2011 z dnia 27.06.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Inventus -Produtos Quimicos Lda, Rua Prof. Egas Moniz 11, 2765-218 Estoril, Republika Portugalska, tel: 00351 937 399 013, e-mail: inventus@mail.telepac.pt
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02–672 Warszawa, tel.: 22 654 35 00, fax: 22 654 83 10, e-mail: hps@helmpolska.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Vival 360 SL
Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
glifosat: N-(fosfonometylo)glicyna /związek z grupy aminofosfonianów/ – w postaci soli
izopropyloaminowej - 360 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 45 /2011 z dnia 27.06. 2011r. zmienione decyzją MRiRW nr R-272/2011 z dnia 17.10.2011 r

Drażniący

Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące sięI OPIS DZIAŁANIA
Vival 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Vival 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe: perz właściwy, maruna bezwonna
Chwasty średniowrażliwe: bylica pospolita, ostrożeń polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
przed zbiorem pszenicy ozimej w celu zwalczenia perzu oraz innych chwastów a także ułatwienia zbioru.
1. Pszenica ozima
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
UWAGI
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Nie stosować środka w pszenicy ozimej z wsiewkami oraz w pszenicy ozimej przeznaczonej
na materiał siewny.
Słomę pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać
jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Pola uprawne
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4, w pełni wykształcone, liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody
PRECIWWSKZANIA
Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość - uszkodzenia roślin. - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po - opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu). - podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Vival 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO 5-7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEWJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCGRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z
powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto - ........
Nr partii -.........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »