Skocz do zawartości

Zdjęcie

Beta-Team 250 SE


Posiadacz zezwolenia: Agrichem BV, Industrial Estate Weststad, Koopvaardijweg 9, P.O. Box 295, 4906 CV Oosterhout, Królestwo Niderlandów, tel. 0031(0)162431931, fax. 0031(0)162456797.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: United Phosphorus Polska Sp. z o. o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel: +48 22 614 00 45, fax: +48 22 614 00 45
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
BETA-TEAM 250 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 25 g/l (2,37%)
etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 150 g/l (14,20%)
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 75 g/l (7,10%).


Zezwolenie MRiRW nr R -146/2013 z dnia 08.11.2013 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci koncentratu zawiesino – emulsyjnego do sporządzania
roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Beta-Team 250 SE jest selektywnym herbicydem do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawach buraka cukrowego i buraka pastewnego.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, kurzyślad polny, przetacznik polny, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1.Burak cukrowy, burak pastewny
Zalecane są następujące warianty zwalczania chwastów środkiem Beta – Team 250 EC:
Maksymalna dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 3,2 l/ha Zalecana dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 3,2 l/ha

Zabieg trzykrotny Pierwszy zabieg w dawce 1 l/ha stosować po pojawieniu się pierwszych chwastów, niezależnie od fazy wzrostu buraka; drugi zabieg w dawce 1 l/ha po 7 – 14 dniach na wykiełkowane nowe chwasty: trzeci zabieg w dawce 1,2 l/ha zaleca się wykonać w przypadku pojawienia się nowego zachwaszczenia, co ma miejsce zwykle po 7 -14 dniach po drugim zabiegu.


Zabieg dwukrotny Pierwszy zabieg w dawce 1,4 l/ha stosować w fazie pierwszej pary liści buraków, drugi zabieg w dawce 1,7 l/ha po 7 -14 dniach na wykiełkowane nowe chwasty.


Zabieg jednorazowy Zastosować w fazie 2 pary liści buraków w dawce 3,2 l/ha


Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w systemie dawek dzielonych: 1 -3 Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


UWAGI

Zabieg jednorazowy słabiej zwalcza komosę białą i fiołka polnego.


Środek Beta-Team 250 SE stosowany w zabiegach dzielonych nie zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, zwłaszcza gdy kiełkują chwasty ciepłolubne w połowie lata.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować preparatu, jeżeli w dniu oprysku istnieje prawdopodobieństwo wzrostu
temperatury powyżej 21°C oraz przy silnym nasłonecznieniu. W takich przypadkach należy
opóźnić oprysk do wieczora.
Upewnić się, że rośliny nie są narażone na stres spowodowany zastosowaniem innych
pestycydów, uszkodzeniami przez wiatr, niedoborem wapnia, niedoborem substancji
odżywczych, uszkodzeniami powodowanymi przez choroby lub szkodniki, gdyż mogłoby to
spowodować nieodwracalne straty w plonach.
Nie stosować preparatu bezpośrednio po przymrozkach lub gdy przewidywane są
przymrozki.
Nie bronować zasiewów przez 7 dni przed lub po zastosowaniu preparatu.
Nie stosować na mokre liście lub podczas opadów deszczu czy mżawki.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na plantacje roślin
uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
Nie należy stosować preparatu na glebach zawierających ponad 5% materii organicznej,
ponieważ może to spowodować obniżenie skuteczności zabiegu.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzeń roślin przez choroby lub szkodniki, aby zapobiec uszkodzeniom roślin przez pozostałości etofumesatu w glebie, jako jednej z substancji czynnych herbicydu Beta – Team 250 SE można uprawiać: buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), kukurydzę, fasolę, trawy, groch, szpinak, seler, marchew, cebulę.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przygotowaniem cieczy roboczej środek w oryginalnie zamkniętym opakowaniu kilkakrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania jednorodnej zawiesiny. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową , najpierw wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka Beta-Team 250 SE do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając. Ze względu na ryzyko krystalizacji, ciecz użytkowa powinna być zużyta bezpośrednio po jej sporządzeniu.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.


5. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę).


VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »