Skocz do zawartości

Zdjęcie

PRESTIGE FORTE 370 FS


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-184/2013d z dnia 08.08.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-36/2007 z dnia 22.08.2007 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG, Alfred/Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Niemcy, tel./fax: + 49 2173 382 635
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: +48 (22) 572 35 00, fax: +48
(22) 572 36 03
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PRESTIGE FORTE 370 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych: imidachlopryd / 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/ (związek z grupy pochodnych imidazoli) - 120 g/l środka pencykuron / 1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylomocznik / (związek z grupy pochodnych fenylomocznika) - 250 g/l środka

Zezwolenie MRiRW nr R- 36/2007 z dnia 22 .08.2007 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-68 /2010 z dnia 04.03.2010 r. oraz decyzją MRiRW nr R-184/2013d z dnia 08.08.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Uwaga:
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Nie wprowadzać do kanalizacji.

I. OPIS DZIAŁANIA
PRESTIGE FORTE 370 FS jest zaprawą owadobójczą i grzybobójczą w formie płynnego koncentratu do zaprawiania bulw ziemniaka, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczoną do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka w celu zabezpieczenia przed stonką ziemniaczaną, drutowcami, pędrakami, mszycami oraz rizoktoniozą. W roślinie działa systemicznie. Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i sadzenia bulw ziemniaka.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. ZIEMNIAK
(JADALNY, PRZEMYSŁOWY, MATERIAŁ NASIENNY)
stonka ziemniaczana, mszyce wektory chorób wirusowych, drutowce, pędraki, rizoktonioza.
W przypadku małego nasilenia choroby i w odmianach odporniejszych ziemniaka ogranicza
również porażenie parchem zwykłym. Zalecana dawka: 60 ml środka z dodatkiem 2 l wody na 100 kg ziemniaków.
Uwaga.
W przypadku dużej liczebności mszyc po 10-12 tygodniach od sadzenia stosować inne środki
mszycobójcze.

III. TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawianie bulw wykonać w trakcie sadzenia używając urządzeń specjalnie do tego celu przeznaczonych lub zaprawiarek fabrycznie montowanych na sadzarce . Aplikacja zaprawy następuje w trakcie procesu sadzenia w koszu zasypowym sadzarki w miejscu wybierania bulw przez przenośnik taśmowo-czerpakowy lub w trakcie opadania bulw do gleby. Ciecz opryskowa zawierająca środek Prestige Forte 370 FS nanoszona jest wprost na sadzeniaki przez odpowiednio umiejscowione rozpylacze. Sprzęt do zaprawiania powinien zapewnić odpowiednie zużycie cieczy opryskowej tj. 20 litrów na 1 tonę ziemniaków co odpowiada 60 ml preparatu Prestige Forte 370 FS w 2 litrach wody na 100 kg sadzeniaków. Nie należy zaprawiać bulw krojonych, uszkodzonych mechanicznie, porażonych patogenami wywołującymi zgnilizny. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:
Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Materiał sadzeniakowy ziemniaka przeznaczony do zaprawiania musi charakteryzować się
dobrą zdolnością kiełkowania i być wolny od chorób bakteryjnych, wirusowych, jak również uszkodzeń fizycznych.
Bulwy ziemniaka dokładnie i równomiernie pokryć środkiem.
Zaprawionych ziemniaków używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na
paszę i na cele konsumpcyjne.
Środek trujący dla zwierząt - przypadkowo rozsypane zaprawione bulwy ziemniaka zebrać
aby zapobiec zatruciu.

IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie
wyższej niż 30o C.

VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub
etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
– Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631- 54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 WarszawaWrocław – (22) 619-66-54 – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy