Skocz do zawartości

Zdjęcie

MUNDUS 380 FS


Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair ,69 009 Lyon, Republika Francuska, tel.: +33 472 854 947, fax: +33 472 854 936.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


MUNDUS 380 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
chlotianidyna (związek z grupy neonikotynoidów), (E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-3­metylo-2-nitroguanidyna - 300 g w 1 litrze środka;
beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów), mieszanina dwóch par enancjomerów:[(1S,3S)­3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu®-cyjano(3-fenoksy-4­fluorofenylo)metylu i (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylo cyklopropanokarboksylanu (S)-cyjano(3-fenoksy-4-fluorofenylo)-metylu] oraz [(1S,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2­dimetylocyklopropanokarboksylanu ®-cyjano(3-fenoksy-4-fluorofenylo)metylu i (1R,3S)-3­(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano karboksylanu (S)-cyjano(3-fenoksy-4­fluorofenylo)-metylu] w stosunku ok. 1:2 - 80 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-67/2010 z dnia 24.08.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 183/2013d z dnia 08.08.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA
MUNDUS 380 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczoną do stosowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy
Drobnica burakowa, drutowce, mszyca trzmielinowo-burakowa (do fazy 4-6 liści buraka) pchełka burakowa, pędraki, śmietka ćwiklanka.
Zalecana dawka: 100 ml/jednostkę siewną.

UWAGI:
1. Na opakowaniach zaprawionych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty: - Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika.
- Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby.
- Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu. - Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów. - Nasiona przypadkowo rozsypane zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
3. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
4. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
5. Zaprawione nasiona po dosuszeniu przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
6. Nie przechowywać razem z żywnością i paszą.
7. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić ich siłę kiełkowania.
8. Nie stosować do zaprawiania rodów hodowlanych.

III TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania i transportu. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć podczas kolejnego
zaprawiania lub poddać procesowi likwidacji w specjalnie do tego celu przygotowanym
stanowisku.
- Zaprawiarkę wymyć zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe należy pokazać etykietę).

VI POMOC MEDYCZNA
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0° i nie
wyższej niż 300 C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy