Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nuprid 200 SC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 7/2014d z dnia 16.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -15/2009 z dnia 10.02.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter – Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 00 43 732 6918 2006, fax: 00 43 732 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F & N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 – 019 Warszawa, tel.:(22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97.
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91 -231 Łódź, tel.: (42) 650 95 50, fax.:(42) 6590 66 95.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

N U P R I D 200 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: imidachlopryd /1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/ (związek z grupy pochodnych chloronikotynyli) - 200 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2009 z dnia 10.02.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 237/2011d z dnia 11.08.2011 r. decyzją MRiRW nr R - 173/2013d z dnia 26.07.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 7/2014d z dnia 16.01.2014 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.

Uwaga !
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym
i żołądkowym przeznaczony do zwalczania stonki ziemniaczanej w ziemniaku i wciornastka
tytoniowca w tytoniu.
W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
1. ziemniak
larwy stonki ziemniaczanej i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,125-0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować przeciwko
chrząszczom i starszym larwom oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

2. tytoń
wciornastek tytoniowiec
– wektor wirusa brązowej plamistości pomidora

rozsadnik (podlewanie)
Zalecana dawka: 2,5 ml środka w 2-4 l wody na 1 m2.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin na dwa tygodnie przed
wysadzeniem rozsady na plantacje.

plantacja (opryskiwanie)
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zabieg wykonać trzykrotnie:
I zabieg – po wysadzeniu rozsady – 0,075 l w 300 l cieczy na hektar.
II zabieg – w 21 dni po pierwszym zabiegu – 0,112 l w 450 l cieczy na hektar.
III zabieg – w 42 dni po pierwszym zabiegu – 0,15 l w 600 l cieczy na hektar.

UWAGA:
Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów
zapylających nie stosować:
-na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
-kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
-w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć się przed upływem okresu prewencji,
-unikać znoszenia na uprawy sąsiednie, szczególnie z kwitnącymi roślinami.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji ziemniak - 3 DNI, tytoń – NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
STOSOWANIE W FORMIE OPRYSKU – 21 DNI.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku
zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VI ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 °C i nie
wyższej niż 30 °C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy