Skocz do zawartości

Zdjęcie

Minuet 100 EW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-208/2014d z dnia 11.06.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 26/2008 z dnia 20.03.2008 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: FMC Chemical s.p.r.l., Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Bruksela, Belgia, tel.: 0032 2 645 9584, fax: 0032 2 645 9655
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: (42) 650 95 50, fax. 42 650 66 95, e-mail: biuro@danmar.eu Nobilla Sp. z o.o. Sp. K., ul. Nowa 32, 37-400 Nisko tel.: 15 841 42 50, fax: 15 841 20 76,
www.nobillapoland.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

M I N U E T 100 EW
Zawartość substancji aktywnej:
zeta-cypermetryna /mieszanina stereoizomerów (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)­2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu/ (związek z grupy
pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R-26/2008 z dnia 20.03.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R – 199/2009d z dnia 24.11.2009 r. oraz decyzją MRiRW nr R –167/2011d z dnia 03.06.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R-208/2014d z dnia 11.06.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół.

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
MINUET 100 EW jest środkiem owadobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE, OWIES
mszyce
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu - nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

skrzypionki
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw

2. ZIEMNIAK
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

3. RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

4. TYTOŃ
wciornastek tytoniowiec (wektor brązowej plamistości pomidora)
rozsadnik
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Stosować 100 ml cieczy użytkowej na/m2.
Opryskiwać rozsadę 3 -7 dni przed wysadzeniem w pole.

na plantacji
trzykrotne opryskiwanie
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Pierwszy zabieg - po wysadzeniu rozsady -300 l cieczy/ha
Drugi zabieg - po 21 dniach - 450 l cieczy/ha
Trzeci zabieg - po 42 dniach od pierwszego zabiegu - 600 l cieczy/ha.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. JABŁOŃ
toczyk gruszowiaczek
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw, w okresie przekwitania zimowych odmian jabłoni
(pod koniec opadania płatków kwiatowych).
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.

UWAGI:
Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać
pod koniec dnia.
Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny
były pokryte cieczą użytkową.
Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie
chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, zabieg należy
wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
ZBOŻA (PSZENICA OZIMA i jara, JĘCZMIEŃ OZIMY i jary, ŻYTO, PSZENŻYTO OZIME i jare, OWIES) - 21 DNI
ZIEMNIAK, RZEPAK OZIMY, TYTOŃ - 14 DNI
JABŁOŃ - 7 DNI.

V OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE 0,3 L/HA - 6 GODZIN.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
-Unikać zanieczyszczenia skóry.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. -W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
-Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio -opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
-Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
-Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
-Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące uprawy.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
INFORMACJA DLA LEKARZA:
Środek zawiera węglowodory aromatyczne, które mogą powodować obrzęki i zapalenie płuc, jeżeli
zostaną wchłonięte w czasie wymiotów.
Płukanie żołądka wykonać używając zgłębnika żołądka.
Substancja aktywna zeta-cypermetryna może wywołać odwracalną znieczulicę (objawy: poparzenia,
pieczenie, zdrętwienie, ciarki, mrowienie) mijającą po kilku dniach.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych
ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ……
Zawartość netto - ……
Numer partii - ……Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy