Skocz do zawartości

Zdjęcie

Rage100 EW


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 32/2009 i.r. z dnia 30.11.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej:
FMC Chemical s.p.r.l, Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels, Krolestwo Belgii;
Tel: +32 2 645 9584, fax: +32 2 645 9655
Producent:
FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103 Stany Zjednoczone Ameryki;
Tel: 001 215 299 6000, fax: 001 215 299 5999
Podmiot wprowadzający środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
AgChemAccess Poland Ltd., Cedar House 41 Thorpe Road, Norwich NR1 1ES, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Tel: +44 (0)1603 624413, fax: +44 (0)207 149 9815, email: enquiries@agchemaccess.co.uk
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

RAGE 100 EW
Zawartość substancji aktywnej: zeta-cypermetryna / mieszanina stereoizomerów (1RS, 3RS;1RS, 3SR)-3-(2,2,­dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu/ (związek z grupy pyretroidów) -100 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 32/2009 i.r. z dnia 30.11.2009 r.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół (stosowany w dawce do 0,3 l/ha).
Bardzo toksyczny dla pszczół (stosowany w dawce powyżej 0,3 l/ha).

UWAGA!
1. Zabrania się stosować środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
RAGE 100 EW jest środkiem owadobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, owies
mszyce
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu - nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

skrzypionki
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.

2. ziemniak
larwy stonki ziemniaczanej i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Wyższą z dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci
ziemniaczanej.

Wykonać w sezonie 1 do 2 zabiegów w odstępach 10 dni.

3. rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym fazie opadania płatków kwiatowych.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. tytoń
wciornastek tytoniowiec
(wektor brązowej plamistości pomidora).

rozsadnik
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml środka w 100 l wody).
Stosować 100 ml cieczy użytkowej na/m2.
Opryskiwać rozsadę 3-7 dni przed wysadzeniem w pole.

na plantacji
trzykrotne opryskiwanie Zalecane stężenie: 0,025 % (25 ml środka w 100 l wody).
pierwszy zabieg - po wysadzeniu rozsady -300 l cieczy/ha,
drugi zabieg - po 21 dniach -450 l cieczy/ha,
trzeci zabieg - po 42 dniach od pierwszego zabiegu -600 l cieczy/ha.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. jabłoń
toczyk gruszowiaczek
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw, w okresie przekwitania zimowych odmian
jabłoni (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

owocówka jabłkóweczka
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha
Zabieg wykonać, gdy występuje faza tzw. „czarnej główki”
Wyższą z podanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
UWAGA!
1. Środek stosować najlepiej w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.
4.W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
a) w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, zabieg należy wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
B) środka w dawce powyżej 0,3 l/ha nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
-w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji:
ZBOŻA (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i jare, owies) ­
21 dni.
ziemniak, rzepak ozimy, tytoń -14 dni.
jabłoń -7 dni.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE DO 0,3 L/HA -6 godzin,
STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE POWYŻEJ 0,3 L/HA -3 dni.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
Etykieta Rage 100 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

IV. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
-Unikać zanieczyszczenia skóry.
-Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
-Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
-Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
-Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
-Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
-Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące uprawy.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII. POMOC MEDYCZNA
INFORMACJA DLA LEKARZA:
Etykieta Rage 100 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środek zawiera węglowodory aromatyczne, które mogą powodować obrzęki i zapalenie płuc,
jeżeli zostaną wchłonięte w czasie wymiotów.
Płukanie żołądka wykonać używając zgłębnika żołądka.
Substancja aktywna zeta-cypermetryna może wywołać odwracalną znieczulicę
(objawy: poparzenia, pieczenie, zdrętwienie, ciarki, mrowienie) mijającą po kilku dniach.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach,
należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy