Skocz do zawartości

Zdjęcie

SPRUZIT KONCENTRAT NA SZKODNIKI EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 288/2012d z dnia 31.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-13/2010 z dnia 17.02.2010 r.
Posiadacz zezwolenia:
Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec; tel.: 0049 051 55/6 24-0, fax: 0049 051 55/60 10.
Podmiot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel (22) 465 61 80, fax:
(22) 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

S P R U Z I T KONCENTRAT NA SZKODNIKI EC
Zawartość substancji czynnych:
pyretryny (związek z grupy pyretroidów) – 9,17 g w 1 litrze środka:
pyretryna I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo) cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2­metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu;
pyretryna II (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo)cyklopropanokarboksylan
(Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu;
cyneryna I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo­4-okso-3-(but-2-enylo)cyklopent-2-enylu;
cyneryna II (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo)cyklopropanokarboksylan
(Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(but-2-enylo)cyklopent-2-enylu;
jasmolina I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo­4-okso-3-(pent-2-enylo) cyklopent -2-enylu;
jasmolina II (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo) cyklopropanokarboksylan
(Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(pent-2-enylo)cyklopent-2-enylu;
olej rzepakowy (produkt pochodzenia naturalnego) – 825,3 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-13/2010 z dnia 17.02.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 288/2012d z dnia 31.10.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Spruzit koncentrat na szkodniki EC -środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do zwalczania mszyc w jabłoni, kapuście i różach w gruncie oraz przędziorków w różach pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY SADOWNICZE
1. JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Ograniczyć stosowanie środka do dwóch zabiegów,
dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.

Zalecana dawka: 15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 1500 l/ha.
ROŚLINY WARZYWNE
1. KAPUSTA GŁOWIASTA
mszyca kapuściana
Zalecana dawka: 6 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Ograniczyć stosowanie środka do dwóch zabiegów,
dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.
Zalecana ilość wody 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE
1. RÓŻA (W GRUNCIE)
mszyca różano – szczeciowa
Zalecane stężenie: 0,5-1% (500-1000 ml środka w 100 l wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku
dużego nasilenia szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600 l/ha.

2. RÓŻA (POD OSŁONAMI)
przędziorek chmielowiec (formy ruchome i larwalne)
Zalecane stężenie: 0,5-1% (500-1000 ml środka w 100 l wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika. Ograniczyć stosowanie środka do dwóch zabiegów, dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych. Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
UWAGI:
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: JABŁKA - 7 DNI KAPUSTA GŁOWIASTA - 7 DNI RÓŻA W GRUNCIE I POD OSŁONAMI - NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu 30 DNI

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
2. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
3. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
5. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
1. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
2. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 40oC.
3. Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.
4. Chronić przed dziećmi
5. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy