Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Spruzit Spray na szkodniki AL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 287/2012d z dnia 31.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-134/2009 z dnia 31.12.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Neudorff GmbH An der Muehle 3, D-31860 Emmerhal – Republika Federalna Niemiec; tel.: 0049 051 55/6 24-0, fax: 0049 051 55/60 10.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel (22) 465 61 80, fax:
(22) 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

S P R U Z I T SPRAY NA SZKODNIKI AL
Zawartość substancji czynnej:
pyretryny
pyretryna I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo) cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2­metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2-enylu;
pyretryna II (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo)cyklopropanokarboksylan
(Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(penta-2,4-dienylo)cyklopent-2—enylu;
cyneryna I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo­4-okso-3-(but-2-enylo)cyklopent-2-enylu;
cyneryna II (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo)cyklopropanokarboksylan
(Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(but-2-enylo)cyklopent-2-enylu;
jasmolina I (1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan (Z)-(S)-2-metylo­4-okso-3-(pent-2-enylo) cyklopent -2-enylu;
jasmolina II (E)-(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metoksykarbonylopropenylo) cyklopropanokarboksylan
(Z)-(S)-2-metylo-4-okso-3-(pent-2-enylo)cyklopent-2-enylu;
(związek z grupy pyretroidów) - 0,09 g w 1 litrze środka.

olej rzepakowy (produkt pochodzenia naturalnego) – 8,25 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-134/2009 z dnia 31.12.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 287/2012d z dnia 31.10.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Bardzo toksyczny dla pszczół.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem

I OPIS DZIAŁANIA
Spruzit spray na szkodniki AL -środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, przeznaczony do zwalczania mszyc i przędziorków w różach w gruncie i pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI
ROŚLINY OZDOBNE
1. Róża (w gruncie)
mszyca różano - szczecinowa
Stosować po zauważeniu szkodnika. Zalecana dawka: 12 l/100 m2.

2. Róża (pod osłonami)
przędziorek chmielowiec
Stosować po zauważeniu szkodnika.
Zalecana dawka: 12 l/100 m2.

Opryskiwać rośliny z odległości 20-40 cm. Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople. Pokryć równomiernie również dolną stronę liści.
UWAGI:
1. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
– na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
– kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. Ograniczyć stosowanie środka do dwóch zabiegów, dalsze konieczne zabiegi wykonać środkami z innych grup chemicznych.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu 30 DNI

IV PRZECHOWYWANIE
1. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
2. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
3. Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.
4. Chronić przed dziećmi.
5. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

V. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VI ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy