Skocz do zawartości

Zdjęcie

PROMANAL 60 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 211/2009d z dnia 30.11.2009 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 48/2009 z dnia 22.04.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal – Republika Federalna Niemiec; tel.: 0049 051 55/6 24-0, fax: 0049 051 55/60 10.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, tel.: (0-22) 465 61 80, fax: (0-22) 456 61 91; e-mail: info@scottsco.com.pl.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

P RO MA NAL 60 EC
Zawartość substancji aktywnej: olej parafinowy – 60%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 48/2009 z dnia 22.04.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-211/2009d z dnia 30.11.2009 r.

niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Promanal 60 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym przeznaczonym do zwalczania przędziorka owocowca w jabłoni, misecznika śliwowego na śliwie, misecznika cisowca na cisie oraz ochojnika świerkowo-modrzewiowego na modrzewiu. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY SADOWNICZE
1. JABŁOŃ
przędziorek owocowiec
Zalecane stężenie: 2% (2 l środka w 100 litrach wody).
Opryskiwać od fazy pękania pąków do początków stadium „mysiego uszka”, najlepiej na początku wylęgu z jaj zimowych, który się zbiega z fazą zielonego pąka kwiatowego jabłoni.

2. ŚLIWA
misecznik śliwowy
Zalecane stężenie: 2% (2 l środka w 100 litrach wody).
Zabieg wykonać przed kwitnieniem; w okresie białego pąka u śliw to jest w okresie migracji młodych larw.

ROŚLINY OZDOBNE
1. CIS POSPOLITY
misecznik cisowiec
Zalecane stężenie: 2% (20 ml środka w 1 litrze wody).

2. MODRZEW EUROPEJSKI
ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Zalecane stężenie: 2% (20 ml środka w 1 litrze wody).
Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec) do zwalczania zimujących form szkodników.

UWAGA:
1. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.
2. W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji: JABŁOŃ, ŚLIWA– 24 GODZINY CIS POSPOLITY, MODRZEW EUROPEJSKI - NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Unikać nasłonecznienia.
Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
-Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.
-Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania środku
zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
-Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII POMOC MEDYCZNA
VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy