Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Montur Forte 230 FS


Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-185/ 2013d z dnia 08.08.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-33/2005 z dnia 14.09.2005 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel - Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel: 0033 472 854 937, fax: 0033 472 854 936
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.(22) 572 36 20, fax: (22) 572 36
03.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

M O N T U R F O R T E 230 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych: imidachlopryd - 1-((6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro-(imidazolidyn-2-ylideno)amina; (związek z grupy neonikotynoidów), - 150 g/l środka beta-cyflutryna - (związek z grupy pyretroidów), mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan®-.-cyjano-4-fluoro-3­fenoksybenzylu+(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-.­cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] i [(1S,3R)-3-(2,2- dichlorowinylo)- 2,2­dimetylocyklopropanokarboksylan ®-.-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu+(1R,3S)-3-(2,2­dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-.-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] w stosunku ok. 1:2 – 80 g/l środka

Zezwolenie MRiRW Nr R-33/2005 z dnia 14.09.2005 r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-443/2007 z dnia 23.10.2007 r.
decyzją MRiRW Nr R- 79 /2010d z dnia 19.03.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-185/2013d z dnia 08.08.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów,
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Nie wprowadzać do kanalizacji.

I. OPIS DZIAŁANIA
MONTUR FORTE 230 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczoną do stosowania tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego i pastewnego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY.
drobnica burakowa, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka, mszyca trzmielinowo-burakowa
(do fazy 4-6 liści)
Zalecana dawka: 100 ml/jednostkę siewną.

UWAGI:
1. Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
-Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika.
-Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby.
-Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu .
-Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów.
-Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę.
3. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych magazynach. Zaprawione nasiona można przechowywać przez 12 miesięcy.
4. W przypadku przechowywania nasion przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.

III. TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawiać ziarno, wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do otoczkowania nasion buraka cukrowego i pastewnego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczających możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

IV. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
–Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99
Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83
Tarnów – (14) 631- 54-09
Łódź – (42) 657-99-00
Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy