Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nuprid 600 FS


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-22/2014d z dnia 30.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -37/2009 z dnia 25.03.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 00 43 70 6918 2006, fax: 00 43 70 6918 2004.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: 0048 42 650 95 50, fax.: 0048 42 6590 66 95.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

NUPRID 600 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)-amina
(związek z grupy pochodnych chloronikotynyli) – 600 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R -37/2009 z dnia 25.03.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-85 /2010d z dnia 25.03.2010 r.
decyzją MRiRW nr R -141/2011d z dnia 13.05.2011 r.
decyzją MRiRW nr R -76/2012d z dnia 06.03.2012 r.
decyzją MRiRW nr R -171/2013d z dnia 26.07.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -22/2014d z dnia 30.01.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie


myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Nie wprowadzać do kanalizacji.

I OPIS DZIAŁANIA
NUPRID 600 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu zawiesinowego
o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zaprawiania nasion buraka cukrowego
pastewnego, przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin,
zaprawiarkami przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W roślinie działa
systemicznie.
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i siewu nasion.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY I BURAK PASTEWNY
pędraki, drutowce
Zalecana dawka: 150 ml/ 1 jednostkę siewną (100 tys. nasion).

UWAGI:
1. Na opakowaniach zaprawianych nasion buraka cukrowego i pastewnego powinny zostać umieszczone następujące zwroty: -Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika. -Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby. -Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu . -Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów. -Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków.
2. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
3. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
4. Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, i nie przechowywać razem z żywnością i paszami.
5. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu -nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
6. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
7. Nie stosować do zaprawiania nasion rodów hodowlanych.

III TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Zaprawiać ziarno, wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczających możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
BURAK CUKROWY I PASTEWNY -NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA, LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić u sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ POŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VI ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów -(14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VIII PRZECHOWYWANIE ŚRODKA
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30 °C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii –

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy