Skocz do zawartości

Zdjęcie

Stark 20 SP


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 283/2013d z dnia 19.11.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 7/2011i.r. z dnia 17.01.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88 - 300 Mogilno; tel. (52) 318 88 00, fax. (52) 318 88 01, www.chemirol.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Stark 20 SP
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano- N1-metyloacetamidyna
(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) - 20%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 7/2011 i.r. z dnia 17.01.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 99/2013d z dnia 17.05.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 283/2013d z dnia 19.11.2013 r.

Szkodliwy
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Stark 20 SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących
i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. ziemniak
larwy stonki ziemniaczanej i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka
z innej grupy chemicznej.

Zalecana dawka: 0,08 kg/ha.

2. rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy
Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.
Zalecana dawka: 0,08-0,12 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Zalecana dawka: 0,12 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach rolniczych: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ROŚLINY SADOWNICZE
1. jabłoń
mszyce
Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.
toczyk gruszowiaczek
Zabieg wykonać w fazie różowego pąka pod koniec opadania płatków kwiatowych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha.

owocówka jabłkóweczka
Stosować 1-2 zabiegi na początku lotu motyli i masowego składania jaj.
Zalecana dawka: 0,2 kg/ha.

2. czereśnia i wiśnia
nasionnica trześniówka
Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów
środkami należącymi do innych grup chemicznych.
Zalecana dawka: 0,125 kg/ha. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

3. truskawka
opuchlaki
Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Zalecana dawka: 0,3 kg/ha.
Zalecana ilość wody w zabiegach w uprawach sadowniczych: 500-900 l/ha.

UWAGA!
Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ziemniak- 3 DNI,
jabłoń, CZEREŚNIA, WIŚNIA, rzepak ozimy - 14 DNI,
truskawka – NIE DOTYCZY.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać
dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz
zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .......


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy