Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pyrinex 250 CS


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R- 28 /2011 z dnia 18.04.2011 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 0-22 395 66 66; fax: 0-22 395 66 67, e-mail: www.makhteshim-agan.pl, mapol@mapol.it.pl
Producent: Makhteshim Chemical Works Ltd. Firma należąca do holdingu Makhteshim Agan Industries POB 60, Industrial Zone, Beer -Sheva 84 100, Izrael, tel.: /972/-8-6296996 Fax: /972/-8-6296909, e-mail. mcw@makhteshim.co.il
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

PYRINEX 250 CS
Zawartość substancji aktywnej: chloropiryfos /tiofosforan-O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2­pirydylu/ związek z grupy fosforoorganicznych - 250 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 28/2011 z dnia 18.04.2011 r.

Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie dla pszczół.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych, w tym zadawnionej na minimum 20 m, z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny mikrokapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą,
o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek, Słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka: 0,75-1,0 l/ha
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, tuż przed kwitnieniem (BBCH 20­39-57).
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Zalecana dawka: 0,75-1,0 l/ha.
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (BBCH
50-57).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Rzepak jary
Słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka: 0,75-1,0 l/ha
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazach od wzrostu pędu do zwartego
kwiatostanu (BBCH 30-57).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15 oC. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
Rzepak ozimy I Rzepak jary - 70 DNI
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC i 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Unikać zanieczyszczenia skóry
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Uwaga!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM Objawy zatrucia
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.
Pierwsza pomoc
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty -szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - 58 682 04 04 Rzeszów - 17 866 40 25 Kraków - 12 411 99 99 Sosnowiec - 32 266 11 45 Lublin - 81 740 89 83 Tarnów - 14 631 54 09 Łódź - 42 657 99 00 Warszawa - 22 619 66 54 Poznań - 61 847 69 46 Wrocław - 71 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy