Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nagomi 025 WG


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -12/2014 z dnia 31.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Europe Ltd, Vintners’ Place, 68 Upper Thames Street, London, EC4V 3 B, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; tel.: + 44 79 7164 0426, fax: + 44 20 7246 3799.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38; www.sumiagro.pl; e-mail: biuro@sumiagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
NAGOMI 025 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 2,5 % (25 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R -12/2014 z dnia 31.01.2014 r.

UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi
Unikać wdychania rozpylonej cieczy
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Stosować rękawice ochronne i ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

I OPIS DZIAŁANIA
Etykieta środka ochrony roślin Nagomi 025 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
NAGOMI 025 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 kg/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik.
(szkodniki łuszczycowe)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 kg/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym -1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek stosowany w zalecanych dawkach i z uwzględnieniem obowiązującej prewencji dla pszczół nie stanowi dla nich zagrożenia również na roślinach pokrytych spadzią.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po oblocie pszczół.

III SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
48 godzin
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
1 godzina
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy – 28 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

V PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0 -30oC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -.......
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy