Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sherpa 100 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-114 /2014 z dnia 16.07. 2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
SBM Developpement SAS, 42 Chemin du Moulin Carron – Immeuble Norly 69130 Ecully, Republika Francuska.
Adres do korespondencji:
SBM Developpement, 160 Route de la Valentine, 13371 Marseille Cedex 11, Republika Francuska. tel. +33 4 91 24 44 02/87; fax.+33 4 91 24 44 67.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe Chemirol Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel. 52 3188800; fax. 52 318880.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
SHERPA 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów)-100 g/l (10,76 %)

Substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna ­niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R-114/2014 z dnia 16.07.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do
zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, jabłoni,
kapuście glowiastej białej, sadzonkach sosny zwyczajnej oraz do zabezpieczania surowca
drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych. Środek wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe
na szkodniki ssące i gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
W przypadku stosowania do zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników
wtórnych można stosować opryskiwacz ręczny.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 -0,3 l/ha

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57).

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1

2. Pszenica ozima
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 -0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia
(BBCH 55-59)

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 -0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy
kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73)

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Jabłoń
zwójkówki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Stosować przed kwitnieniem na zimujące gąsienice zwojkówek, od początku rozwoju kwiatostanu
do końca fazy różowego pąka (BBCH 51-57)

mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy,
gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości – mszyca jabłoniowa (BBCH 69-75) lub do końca fazy
początkowego opadania owoców (BBCH 69-73).

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1

ROŚLINY WARZYWNICZE
1. Kapusta głowiasta biała
gąsienice bielinka kapustnika, gąsienice bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic, gdy glówka osiąga 50%-60% typowej
wielkosci (BBCH 45-46).

mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc, gdy główka osiąga 20%-30% typowej
wielkości (BBCH 42-43).

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1

LEŚNICTWO
1. Sadzonki sosny zwyczajnej
szeliniak sosnowiec
Termin stosowania:
Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce
stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną stosując 50-100 l cieczy/ha.

Maksymalne stężenie: 1,25 %
Zalecane stężenie: 0,5-1,25% (500-1250 ml środka w 100 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1

Zabezpieczanie surowca drzewnego i zwalczanie szkodników wtórnych.

korniki
Maksymalne stężenie: 0,8%
Zalecane stężenie: 0,1-0,8% (100-800 ml środka w 100 l wody)

Stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna. Środek w wyższych z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika Maksymalna liczba zabiegów –1
UWAGI:
1. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać
opakowanie lub etykietę.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek. Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez 2 dni po zabiegu. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty.
W przypadku upraw polowych (Pszenica ozima, Rzepak ozimy, kapusta głowiasta)
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
30 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wy­znaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku upraw sadowniczych (Jabłoń) oraz upraw leśnych (leśnictwo)
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
80 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędacych celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, Pszenica ozima, jabłka -14 dni. Kapusta -7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w któ­rym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sa­dzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

V WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą Przechowywać dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w warunkach suchych. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności -2 lata.
Zawartość netto -.............
Nr partii -............
Data produkcji -...............


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy