Skocz do zawartości

Zdjęcie

Rogor 400 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-76/2014 z dnia 16.05.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii, tel: + 45 969 096 90, fax: + 45 969 096 091
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, Tel. 22 571 40 50 , fax: 22 571 40 51

ROGOR 400 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
dimetoat (związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (38,99%)

Zezwolenie MRiR nr R-76 /2014 z dnia 16.05.2014

Niebezpieczeństwo
H226 -Łatwopalna ciecz i pary.
H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 -Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną (kombinezon ochronny)/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Zebrać wyciek

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych i ozdobnych. W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych w uprawie polowej, natomiast w uprawie kapusty głowiastej białej możliwe jest również wykonanie zabiegów za pomocą opryskiwaczy ręcznych. W uprawie róży pod osłonami w przypadku, kiedy poddawane jest zabiegowi: -nie więcej niż 0,5 ha dziennie przez jedną osobę stosującą produkt (operatora) – zabieg wykonać za pomocą opryskiwaczy ręcznych (zalecany zabieg za pomocą samojezdnego opryskiwacza suwnicowego), -więcej niż 0,5 ha dziennie, przez jedną osobę stosującą środek (operatora) -zabieg wykonać wyłącznie za pomocą samojezdnego opryskiwacza suwnicowego.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Stosować od początku fazy kłoszenia, do początku fazy mlecznej dojrzałości ziarna. (BBCH 51-73).

skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
Stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy mlecznej dojrzałości ziarna.(BBCH
51-73).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

2. Jęczmień jary
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.
Stosować od początku fazy kłoszenia, do początku fazy mlecznej dojrzałości ziarna. (BBCH 51-73).

skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.
Stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH
51-73).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

3. Burak cukrowy
mszyca trzmielinowo-burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc w okresie lipiec – październik, gdy burak znajduje się w fazie 6-8 liści (BBCH 16-18) lub w okresie, gdy liście zakrywają 80% powierzchni gleby do całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 38-39).
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

4. Kapusta głowiasta biała (w gruncie)
mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc w okresie lipiec – październik, gdy
główka osiąga od 20% do 30% typowej wielkości (BBCH 42-43).
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

5. Róża (pod osłonami, bez kontaktu z glebą)
mszyca różano-szczeciowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha
Zalecane stężenie: 0,075-0,1 % (75-100 ml środka w 100 litrach wody)
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc w okresie lipiec – październik, na
krzewy o wysokości 10-20 cm w fazie wzrostu wegetacyjnego.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie -średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną (kombinezon ochronny)/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Podczas opryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (respirator
FFP2).
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM OSTRYCH ZATRUĆ
lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody z mydłem/prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły
mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Unikać znoszenia cieczy
użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku uprawy kapusty głowiastej białej:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Pszenica ozima, Jęczmień jary, Burak cukrowy, kapusta głowiasta biała – nie dotyczy róża – 7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, Jęczmień jary, Burak cukrowy, kapusta głowiasta biała -21 dni, róża -nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0oC -25oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC

Objawy zatrucia
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Antidotum
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana
jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast
wezwać lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
Leczenie:

1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty -szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny.


Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -....................


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy