Skocz do zawartości

Zdjęcie

Promanal 60 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -123/2014 z dnia 29.07.2014 r. Posiadacz zezwolenia: Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec; Tel. +49-5155/624
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scottsco.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PROMANAL 60 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez u ytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
olej parafinowy -546 g/l (60%)

Zezwolenie MRiRW nr R -123/2014 z dnia 29.07.2014 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Promanal 60 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu kontaktowym. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Śliwa
Misecznik śliwowy
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
2% (2 l środka w 100 litrach wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
2% (2 l środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość wody: 500 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: Zabieg wykonać przed kwitnieniem; w okresie białego pąka (BBCH 53)
u śliw, to jest w okresie migracji młodych larw.

2. Cis pospolity
Misecznik cisowiec
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 2% (20 ml środka w 1 litrze wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
2% (20 ml środka w 1 litrze wody).
Zalecana ilość wody: 600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec) do
zwalczania zimujących form szkodników.
Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

3. Modrzew europejski
Ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
2% (20 ml środka w 1 litrze wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
2% (20 ml środka w 1 litrze wody).
Zalecana ilość wody: 1200 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec) do
zwalczania zimujących form szkodników.
Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych dla zastosowania w sadach oraz w roślinach ozdobnych (modrzew, cis) o wysokości powyżej 1 m.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo dla zastosowania w sadach oraz w roślinach ozdobnych (modrzew, cis) o wysokości powyżej 1 m.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata lub 6 lat
Data produkcji -……………….
Zawartość netto -……………….
Nr partii -……………….Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy