Skocz do zawartości

Zdjęcie

MAVRIK 240 EW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-325/2013d z dnia 19.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-26/2006 z dnia 24.10.2006 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 60, fax: +48 (22) 395 66 67, e -mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Producent: Makhteshim Agan Industries Ltd., Arava House, 12 Golan Street, Airport City, P.O.B.298, Zip Code 70151, Izrael, tel.:00972 7 3232 1000, fax: 00972 7 32321074,
www.ma-industries.com
Konfekcjoner: Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail:biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

M A V R I K 240 EW
Zawartość substancji aktywnej:
tau -fluwalinat ®-2-[2-chloro-4-trifluorometyloanilino]-3metylobutanian(RS)-cyjano(3­fenoksyfenylo)metylu (związek z grupy pyretroidów) - 240 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr R - 26/2006 z dnia 24.10.2006 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 158/2009d z dnia 16.10.2009 r. decyzją MRiRW nr R - 293/2010d z dnia 29.10.2010 r. decyzją MRiRW nr R - 135/2011d z dnia 13.05.2011 r. decyzją MRiRW nr R - 319/2011d z dnia 19.12.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 325/2013d z dnia 19.12.2013 r.


Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej,
o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników rzepaku
ozimego i jabłoni.
Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj.

słodyszek rzepakowy , chowacz czterozębny
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji. szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
Zalecana dawka 0,2 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.
3. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji RZEPAK OZIMY – 56 DNI JABŁOŃ – 14 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC i 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODAK OCHRONY ROŚLIN
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. - Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując środki ochronny osobistej. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy