Skocz do zawartości

Zdjęcie

Reldan 225 EC


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa.,
tel.: (22) 854 03 20, faks: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com

RELDAN 225 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos metylowy (substancja czynna z grupy fosforoorganicznych)-225 g/l (19,29%)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną:
solvent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa -niespecyfikowana

Zezwolenie MRiRW nr R-149/2012 z dnia 16.11.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 442/2014d z dnia 19.11.2014 r.

Niebezpieczeństwo
H 304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 315 – Działa drażniąco na skórę.
H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 336 – Może powodować senność lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P261 – Unikać wdychania par.
P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 -W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P332+P313 -W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza
P331 -NIE wywoływać wymiotów
P391-Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
RELDAN 225 EC jest środkiem owadobójczym w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania szkodników o narządach gębowych ssących i gryzących na roślinach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Jabłoń
owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, miodówki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,70 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 – 2,70 l/ha.

Uwaga:
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika należy stosować dawkę 2,70 l/ha.
Środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu, gdy owoce osiągną
połowę typowej wielkości (BBCH 55-75).
Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60 – 69).
Zalecana ilość wody: 750 -1000 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,25 l/ha.
Środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 55-75). Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60 – 69). Zalecana ilość wody: 750 -1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

zwójkówki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,70 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 2,70 l/ha.
Środek stosować od fazy zielonego pąka, maksymalnie do momentu, gdy owoce osiągną połowę typowej wielkości (BBCH 55-75). Nie stosować środka w okresie kwitnienia drzew (BBCH 60 – 69). Zalecana ilość wody: 750 -1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym -1

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25 °C.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
-na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
-kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
-w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 40 metrów od zbiorników i cieków wodnych, w tym zadarnionej na minimum 20 metrach, z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 95%.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 20 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Jabłoń -21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą - w temperaturze 0° -30° C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Zalecenie dla lekarza:
Jeśli występują oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny
(w przypadku dzieci w paru dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty, dopóki nie
nastąpi pełna atropizacja.
Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.

Inne środki zaradcze:
Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
Obserwować oddech -możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachalną rurką lub
tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
Zapewnić pacjentowi pełny odpoczynek i hospitalizować co najmniej 24 godziny.

Objawy zatrucia:
Pocenie, ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy