Skocz do zawartości

Zdjęcie

Provado Care


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-67/2014 h.r. z dnia 26.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Scotts Poland Sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101A, 04 -041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80; fax. 22 465 61 91, e -mail: infopl@scotts.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.:22 572 35 00, fax: 22 572 36
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjanalnych

PROVADO CARE
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd -(insektycyd z grupy neonikotynoidów) – 4% (40 g/kg).

Pozwolenie MRiRW nr R-67/2014 h.r. z dnia 26.08.2014 r.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie pałeczek do bezpośredniego stosowania, o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania mszyc na begonii zimowej, mączlika szklarniowego na gerberze, misecznika cytrusowa na bluszczu i tarcznika czerniaka na dracenie obrzeżnej występujących na roślinach ozdobnych uprawianych przez amatorów wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
W roślinie działa układowo.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Begonia zimowa
mszyca ziemniaczana
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki: średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki Gerbera

mączlik szklarniowy
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki: średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka
Etykieta środka Provado Care
średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

1. Bluszcz
misecznik cytrusowiec
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – dawkowanie jest uzależnione od średnicy doniczki: średnica doniczki do 12 do 14 cm – 2 pałeczki średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

2. Dracena obrzeżna
tarcznik czerniak
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – 1 pałeczka na 1 litr podłoża Liczba zastosowanych pałeczek zależy od średnicy doniczki: średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki

Uwaga!
W przypadku dużej liczebności szkodnika objawy działania środka są widoczne od
5 tygodnia po zastosowaniu.
Pałeczki można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin,
w czasie ich intensywnego wzrostu lub po wystąpieniu szkodników, a także profilaktycznie
w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.
Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.
Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty widoczne są: w przypadku zwalczania mszyc po
1 dniach, mączlika szklarniowego po 17 dniach, miseczników po 21 dniach, tarczników po
28 dniach. Środek działa przez 5 do 10 tygodni.


III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTY­KĄ ROLNICZĄ
1. W przypadku uprawy bluszczu nie stosować środka do doniczek o średnicy mniejszej niż 12 cm z uwagi na możliwość występowania fitotoksyczności.
2. Środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.
3. Przed zastosowaniem środka w każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie gerbery należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Etykieta środka Provado Care
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać uwolnienia do środowiska.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres ka­rencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

V WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpie­
czające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napoja­mi lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów nie­bezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony ro­ślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących po­stępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Etykieta środka Provado Care

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy