Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nurelle D 550 EC-


Posiadacz zewolenia: Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree, Królestwo Belgii; tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

N U R E L L E D 550 EC
Zawartość substancji czynnych:
chloropiryfos – związek z grupy fosforoorganicznych -500 g w 1 litrze środka
(45,66%)
cypermetryna - związek z grupy pyretroidów - 50 g w 1 litrze środka (4,56%).
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne. Niskowrząca benzyna
– niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R - 38/2013 z dnia26.02.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
NURELLE D 550 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, pszenicy jarej, rzepaku ozimego i kapusty głowiastej. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie. Środek Nurelle D 550 EC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak.
Larwy stonki ziemniaczanej i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
oraz bujnej naci ziemniaczanej.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica jara
Mszyce.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości
mlecznej ziarna.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Rzepak ozimy.
Chowacz brukwiaczek, Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.

Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy, chowacza czterozębny
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie
kwitnienia rzepaku ozimego.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Kapusta głowiasta
Gąsienice bielinka rzepnika
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. W celu uniknięcia wystąpienia zjawiska odporności środek stosować tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym. W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu,
Etykieta środka Nurelle D 550 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
stosować środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 15-25°C.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający w dawce zalecanej dla tego środka.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1 OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,
NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
nie dotyczy.
2 OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU RO­ŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Ziemniak – 21 dni Pszenica jara – 60 dni Rzepak ozimy – 21 dni Kapusta głowiasta – 21 dni.
4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZE­ZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIO­NE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
5 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
nie dotyczy.
6 OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wydychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza
i pokazać opakowanie lub etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
Etykieta środka Nurelle D 550 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny
uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie
używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek ( w tym spadź).

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest
określenie strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych
rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas
zabiegu o 95%.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zaintere­sowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwró­ciły się o taką informację.


V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc
medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z
najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­
Etykieta środka Nurelle D 550 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


3 odpowiedzi na ten temat

#2 Share GoSuPiCaSsO

GoSuPiCaSsO

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 43 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 16 marzec 2015 - 00:22

Nurelle D 550 EC-

Po ile u was nurelka ? ktos sie spotkal z cena 68.08 netto/L ?

 Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Nurelle D 550 EC- Dzisiaj, 06:30
 •  

#3 Share Piotr778

Piotr778

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 241 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 04 kwiecień 2015 - 18:54

Nurelle D 550 EC-

92 zł.

 Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Nurelle D 550 EC- Dzisiaj, 06:30
 •  

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Nurelle D 550 EC- Dzisiaj, 06:30
 •  

#4 Share przemo932

przemo932

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 98 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Czajęczyce
 • Zainteresowania:Rolnictwo :)

Napisany 19 maj 2016 - 09:46

Nurelle D 550 EC-

68.85zł/lPodobne tematy