Skocz do zawartości

Zdjęcie

Poleci 2,5 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-59/2014 z dnia 25.042014 r.
Posiadacz zezwolenia: Sharda Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101, lokal nr 20, 02-011 Warszawa, tel.: 22 886 9328, fax: 22 846 8735, e-mail: shardain@vsnl.com

POLECI 2,5 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 25 g/l (2,81%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-59/2014 z dnia 25.04.2014 r.

Niebezpieczeństwo
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu.
P271 -Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚROD­KIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub włosy): Natych­miast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
wody/prysznicem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowa­dzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płu­kać.
P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub le­karzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P391 – Zebrać wyciek
P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.
P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym
miejscu.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie rzepaku. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny rolnicze
1. rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne sa nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 57).
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

2. rzepak jary
słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, w fazie rozwoju pąków kwiatowych, gdy widoczne są pierwsze płatki, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) (BBCH 59).
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTY­KĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Na uprawach z kwitnącymi roślinami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin opryskiwanie wykonać po zakończeniu dziennego lotu pszczołowatych. Nie stosować na roślinach pokrytych spadzią.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryski­wanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką in­formację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres ka­rencji):
rzepak ozimy, rzepak jary -90 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpiecza-
jące przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Przechowywać z dala od źródeł ciepła
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC–30 oC
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy