Skocz do zawartości

Zdjęcie

Plenum 500 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -390/2014d z dnia 22.10.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-154/2012 z dnia 23.11.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01 -797 Warszawa, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326-06-99, e-mail: www.syngenta.pl

PLENUM 500 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pimetrozyna – (związek z grupy pirydyn azometyn) -500 g w 1 kg środka (50%).

Zezwolenie MRiRW nr R -154/2012 z dnia 23.11.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -390/2014d z dnia 22.10.2014 r.

Uwaga
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania słodyszka rzepakowego w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu szkodnika w fazie rozwojowej rzepaku BBCH 51 (zielony pąk) do fazy BBCH 59 (żółty pąk).
ROŚLINY ROLNICZE
1. Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 -300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Przygotowaną ciecz użytkową zużyć w dniu jej sporządzenia.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem
oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
-na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
-kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
-w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek
-po fazie żółtego pąka rośliny uprawnej (BBCH 59).

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy