Skocz do zawartości

Zdjęcie

Obsydian Plus


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-80/2014 z dnia 23.05.2014 r.
Posiadacz zezwolenia: „FREGATA” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: 58 552 00 27 do 29, fax: 58 552 48 31; www.fregata.gda.pl

OBSYDIAN PLUS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pyretryny /pyretryna I, pyretryna II, cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II/ –
(związki z grupy naturalnych pyretryn) – 1,0 g/l (0,1%)

Zezwolenie MRiRW nr R-80/2014 z dnia 23.05.2014r.

H411 -Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.

I OPIS DZIAŁANIA
Obsydian Plus jest środkiem owadobójczym w formie cieczy do bezpośredniego stosowania,
o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania niektórych szkodników róży, fuksji, pelargonii i begonii uprawianych przez użytkowników nieprofesjonalnych w mieszkaniach, na balkonach, w ogrodach działkowych i ogrodach przydomowych. Na roślinie działa wgłębnie.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY OZDOBNE
1. Róża
(w uprawie polowej)
mszyca różano -szczeciowa
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

2. Fuksja
(w uprawie pod osłonami)
mączlik szklarniowy
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika. W przypadku osobników dorosłych środek stosować dwukrotnie, w odstępie 7 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Obsydian Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-80/2014 z dnia 23.05.2014 r.

3. Pelargonia
(w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)
mszyca ziemniaczana
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

4. Begonia
(w uprawie pod osłonami)
mszyca ziemniaczana
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Stosowanie środka ograniczyć do trzech zabiegów w sezonie, przy zachowaniu odstępu 7­21 dni.

III SPOSÓB STOSOWANIA
Opryskiwać rośliny z odległości 20-40 cm. Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była
wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople.
Należy także dokładnie i równomiernie opryskać dolną stronę liści.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Środek stosować w temperaturze poniżej 20°C.
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Środka nie stosować w czasie silnego nasłonecznienia.
Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-80/2014 z dnia 23.05.2014 r.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 25oC.
Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­
Etykieta środka ochrony roślin Obsydian Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy