Skocz do zawartości

Zdjęcie

Patriot 100 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -267/2014d z dnia 26.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R-59 /2011 z dnia 15.09.2011 r.
Posiadacz zewolenia :
Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: +33 472 85 48 44, fax: +33 472 85 49 36.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03, www.bayercropscience.pl.

PATRIOT 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna -(związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (10,5%).
Substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:
Solwent nafta (ropa naftowa),lekkie związki aromatyczne Cykloheksanon
Zezwolenie MRiRW nr R -59/2011 z dnia 15.09.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -267/2014d z dnia 26.09.2014 r.
Niebezpieczeństwo
H226 -Łatwopalna ciecz i pary.
H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 -Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H318 -Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H 335 -Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 -Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H 410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 066 -Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 401 -W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 -Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280 -Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P304+P340 -W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P391 -Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
PATRIOT 100 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym, gruszy, śliwie, wiśni, czereśni,
porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, truskawce, malinie, pomidorze
uprawianym w gruncie, kapuście głowiastej, brokule, kalafiorze, kapuście pekińskiej,
marchwi, grochu, fasoli i cebuli. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek Patriot 100 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych,
sadowniczych i plecakowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy.
Pchełki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 65 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 65 ml/ha.
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha.
Liczba zabiegów w sezonie jesiennym: 1. Liczba zabiegów w sezonie wiosennym: 2.
Odstępy między zabiegami: 14 – 21 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Pomiędzy poszczególnymi zabiegami opryskiwania pyretroidem w okresie wiosennym, stosować preparaty z innych grup chemicznych.

III STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Grusza
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 31-89).

Miodówki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po pojawieniu się form dorosłych miodówek, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji ( (BBCH 31-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Śliwa
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075-0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji ( (BBCH 31­89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Wiśnia, czereśnia
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075-0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji ( (BBCH 31­89).

Nasionnica trześniówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy owoc osiąga 60-90 % typowej wielkości (BBCH 76-79).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Truskawka
Kwieciak malinowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać przed kwitnieniem (BBCH 49-60), w okresie pojawienia się chrząszczy.

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Malina
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).

Pryszczarek namalinek łodygowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY WARZYWNE
1. Pomidor (uprawiany w gruncie)
Stonka ziemniaczana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw, od początku fazy gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych do końca fazy pierwszego grona owoców (BBCH 29-71).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. Zalecana ilość wody: 500 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Kapusta głowiasta
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość) (BBCH 11-49).

Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość) (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Brokuł, kalafior, kapusta pekińska
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).

Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie wylęgania się gąsienic, od początku fazy pierwszego wyraźnie rozwiniętego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

4. Marchew
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).

Połyśnica marchwianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po odłowach na tablice lepowe, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

5. Groch
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Fasola
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

7. Cebula
Śmietka cebulanka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po odłowach na pułapki zapachowe lub feromonowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).

Wciornastki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po odłowach na pułapki lepowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin rzepaku i warzyw kapustnych do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub z lekarzem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
- 5 metrów w uprawie kapusty głowiastej, brokuła, kalafiora, kapusty pekińskiej, marchwi, fasoli, grochu i cebuli;
- 10 metrów lub 5 metrów w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% w uprawie truskawki;
- 10 metrów w uprawie rzepaku ozimego i pomidora uprawianego w gruncie;
- 50 metrów w uprawie gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej i maliny.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
- 5 metrów w uprawie rzepaku ozimego, kapusty głowiastej, brokuła, kalafiora, kapusty pekińskiej, marchwi, fasoli, grochu i cebuli;
- 15 metrów w uprawie porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej i maliny;
- 30 metrów w uprawie gruszy, śliwy, wiśni i czereśni.
Środka nie klasyfikuje się pod kątem toksyczności dla pszczół jeżeli stosowany jest jednorazowo lub wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce do 0,0625 l/ha.
Środek klasyfikuje się jako bardzo toksyczny dla pszczół jeżeli stosowany jest wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej i powyżej 0,0625 l/ha.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających na plantacjach kwitnących roślin uprawnych, a także w bliskim ich sąsiedztwie środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
- jednorazowe lub wielokrotne stosowanie środka w sezonie wegetacyjnym w dawce
do 0,0625 l/ha – nie dotyczy,
- wielokrotne stosowanie środka w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyżej
niż 0,0625 l/ha -24 godziny,
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy – 45 dni,
Grusza, Śliwa, Wiśnia, czereśnia, porzeczki, truskawki, maliny, Brokuł, kalafior, Marchew,
Groch, Fasola, Cebula-7 dni,
Kapusta głowiasta, kapusta pekińska – 14 dni,
pomidor – 3 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym i chłodnym pomieszczeniu
wyposażonym w wentylację ogólną.
Chronić przed zamarzaniem.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

VIII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­
Zawartość netto ­
Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy