Skocz do zawartości

Zdjęcie

Pinoil 012 AL


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -124/2014 z dnia 29.07.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, D-31860 Emmerthal, Republika Federalna Niemiec;
Tel. +49-5155/624
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
"Sumin" D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy sp.j. ul. Jagodowa 4 62-002 Suchy Las; tel.: 61 812 51 13, 61 297 26 00
Przestrzegaj etykiety środka ochrony ro ślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

PINOIL 012 AL
Środek przeznaczony do stosowania przez u ytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
olej parafinowy -12 g/l (1,2%)

Zezwolenie MRiRW nr R -124/2014 z dnia 29.07.2014 r.

I OPIS DZIAŁANIA
Pinoil 012 AL jest środkiem owadobójczym w formie cieczy do bezpośredniego stosowania,
o działaniu kontaktowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny ozdobne w gruncie
1. Cis pospolity
Misecznik cisowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l / 100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l / 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed
okresem kwitnienia) do zwalczania zimujących larw szkodników.
Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

2. Modrzew europejski
Ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 l / 100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 l / 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 1
Termin stosowania: Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do zwalczania zimujących larw szkodników. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

III WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

IV WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne -w razie wątpliwości
dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -……………….
Zawartość netto -……………….
Nr partii -……………….

Etykieta środka ochrony roślin Pinoil 012 AL, załącznik do zezwolenia MRiRWBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy