Skocz do zawartości

Zdjęcie

Polysect Długo Działający 005 SL Ultra


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-13/2014wu z dnia 04.11.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
The Scotts Company (UK) Ltd., Salisbury House, Weyside Park, Catteshall Lane, Godalming, Surrey, GU7 1XE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tel.: + 44 (0) 871 220 5353, fax: + 44 (0)1483 410 220.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, e-mail: infopl@scotts.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony ro­ślin:
TARGET S.A., Kartoszyno, 84-110 Krokowa, ul. Przemysłowa 5, tel. 58 744 10 90, fax: 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL ULTRA
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (insektycyd z grupy neonikotynoidów) -5 g/l (0,5%)

Zezwolenie MRiRW nr R -13/2014wu z dnia 04.11.2014 r.

I OPIS DZIAŁANIA
Polysect Długo Działający 005 Sl Ultra jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania mszyc i innych owadów ssących w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych w mieszkaniach oraz roślin ozdobnych uprawianych w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych na terenie otwartym (w gruncie) lub pod osłonami (szklarnie, tunele i rozsadniki przydomowe) i niektórych roślin warzywnych uprawianych pod osłonami. Środek zwalcza mączlika, Mszyce]mszyce[/url] oraz wiele innych szkodliwych owadów ssących takich jak miseczniki, wełnowce, ponadto znacząco ogranicza występowanie wciornastków. Środek działa szybko -rezultaty widoczne są w 24 godziny. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Działanie systemiczne oznacza, iż preparat jest szybko pobierany przez zielone części roślin i jest przemieszczany wraz z sokami po całej roślinie. Owady żywiąc się sokami rośliny giną nawet, jeśli nie zostały bezpośrednio opryskane. Opady deszczu, zmywanie środka z powierzchni roślin oraz wpływ promieniowania słonecznego nie mają istotnego znaczenia w przypadku środka charakteryzującego się działaniem systemicznym. Skutkuje to dłuższą ochroną przed mszycami niż w przypadku opryskiwania środkami o innym sposobie działania. Środek jest formulacją zabezpieczającą rośliny przed wtórnymi nalotami mszyc przez okres do 21 dni. Preparat zabezpiecza całą roślinę łącznie z jej nowymi przyrostami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny ozdobne
Domowe rośliny ozdobne,

1. kwitnące rośliny ozdobne i krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych (uprawa w gruncie i pod osłonami)
Mączlik szklarniowy, Mszyce]mszyce[/url], miseczniki, tarczniki, wełnowce, wciornastki.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody).

Termin stosowania: Rośliny opryskiwać z chwilą pojawienia się szkodników lub pierwszych symptomów ich obecności. Jeśli to konieczne zabieg powtórzyć po 14-21 dniach. Zalecane jest wykonanie zabiegu wcześnie rano lub wieczorem. Na zewnątrz stosować od kwietnia do końca września. Wewnątrz pomieszczeń można stosować cały rok.
Maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny warzywne
1. Pomidor (uprawa pod osłonami)
Mączlik szklarniowy
Maksymalna stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0 % (10 ml środka w 1 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. Papryka, bakłażan (uprawiane pod osłonami)
Mszyce]mszyce[/url]
Maksymalna stężenie dla jednorazowego zastosowania 1,0 % (10 ml środka w 1 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody).
Maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania w roślinach warzywnych:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne
można zabieg powtórzyć po 10 dniach.
Środek najlepiej stosować wcześnie rano lub wczesnym wieczorem, należy unikać
bezpośredniego nasłonecznienia.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 4 tygodni nie wystąpiły uszkodzenia roślin. W przypadku obecności w populacji mszycy czy mączlika szklarniowego form odpornych skuteczność środka może być niewystarczająca. Po opryskiwaniu odczekać aż rośliny dokładnie obeschną zanim prowadzone będą prace pielęgnacyjne. Rośliny opryskiwać tak, aby cieczą użytkową dokładnie pokryć całą roślinę unikając spływania kropel z liści. Nie opryskiwać roślin podczas silnego wiatru, w pełnym słońcu, podczas suszy i przymrozków.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza ręcznego napełnionego częściowo
wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz wymieszać mechanicznie.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką in­formację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych.
W przypadku upraw roślin ozdobnych w gruncie:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres ka­rencji):
Rośliny ozdobne -nie dotyczy,
Papryka, bakłażan, pomidor -14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpie­
czające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0°C -30°C, z dala od źródeł ciepła. Unikać przechowywania w temperaturach ujemnych.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do in­nych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony ro­ślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących po­stępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Zawartość netto –
Data prod. i nr partii ­

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy