Skocz do zawartości

Zdjęcie

Mektyn Pro 018 EC


Załącznik do pozw. MRiRW nr R-17/2014h.r. z dnia 28.02.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Robbin Aalbers Agrochemical Trading, General Gavinstraat 232, 6552 MP, Groesbeek, Królestwo Niderlandów, tel. : 31 24 388 01 17, fax : 31 24 388 01 18, e-mail : 31 24 388 01 18
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

M E K T Y N - P R O 1,8 EC
Zawartość substancji czynnej:
abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l środka (2,03%).
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: cykloheksanol.

Pozwolenie MRiRW nr R -17/2014 h.r. z dnia 28.02.2014 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA
Mektyn-Pro 1,8 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorków i owadów szkodliwych w roślinach warzywnych i roślinach ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.

II. ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. OGÓREK (POD OSŁONAMI)
przędziorek chmielowiec
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.

2. POMIDOR, PAPRYKA, OBERŻYNA (POD OSŁONAMI)
przędziorek szklarniowiec
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-1500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.

ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI).
1. CHRYZANTEMA OGRODOWA, RÓŻA
przędziorek chmielowiec
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.

2. CHRYZANTEMA OGRODOWA, NIECIERPEK NOWOGWINEJSKI,
wciornastek amerykański
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.

UWAGI:
1. Mektyn-Pro 1,8 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania. Dopuszczalne 4 zabiegi w sezonie.
2. Opryskiwać całe rośliny -zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową, również dolnej strony liści.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

III. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
Ogórek pod osłonami – 3 DNI
POMIDOR pod osłonami – 3 DNI
PAPRYKA pod osłonami – 3 DNI
Oberżyna pod osłonami – 3 DNI
Rośliny ozdobne - nie dotyczy

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
Nie dotyczy

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej
niż 30oC.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII.ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
OBJAWY ZATRUCIA
Rozszerzenie źrenic, drżenie mięśni, osłabienie, bezwład ruchowy.

IX. PIERWSZA POMOC
Natychmiast wezwać lekarza.
Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną. Przy
zaburzeniach oddychania zrobić sztuczne oddychanie (najlepiej usta – usta).
W razie zanieczyszczenia skóry preparatem skażone miejsca zmyć wodą i mydłem.
W przypadku dostania się preparatu do oczu – przemywać je wodą przez 10-15 minut.
W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty, podając do picia 1-2 szklanki wody.
W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów, ani nic nie podawać doustnie.
Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu
30 minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują, powodować wymioty
i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.
W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu, aż
objawy kliniczne nie będą ustępowały.
Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków
powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób potencjalnie
narażonych na abamektynę.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności – 3 lata.
Data produkcji - ...........................................................................................................................
Zawartość netto - .........................................................................................................................
Nr partii - .....................................................................................................................................
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy