Skocz do zawartości

Zdjęcie

KOGAN 200 SL


KOGAN 200 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd: 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno)amina/ (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) -200 g w 1 litrze środka (20%).
Substancja niebezpieczna, nie będące substancją czynną: 4-metylo-1,3-dioksolan-2-on


Zezwolenie MRiRW nr R-81/2011h.r. z dnia 19.12.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-258/2012d z dnia 15.10.2012 r. decyzją MRiRW nr R -175/2013d z dnia 05.08.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R -25/2014d z dnia 31.01.2014 r.

 

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
KOGAN 200 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego do sporządzania roztworu wodnego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w chmielu, tytoniu, kapuście głowiastej, w pomidorze pod osłonami, ogórku i w roślinach ozdobnych w szklarni. W roślinie działa systemicznie.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY ROLNICZE
1. CHMIEL
mszyca śliwowo-chmielowa
OPRYSKIWANIE
Zalecane stężenie: 0,018% (18 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.
Zabieg wykonać przed kwitnieniem chmielu, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na jednym
liściu wynosi 50-100 sztuk, a po kwitnieniu 5-10.

2. TYTOŃ
mszyce, wciornastki
PODLEWANIE
Zabieg podlewania można wykonać dwoma metodami:
I metoda rozsadnik Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem
rozsady na plantacje.

plantacja
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 100 ml cieczy pod roślinę.
Podlewać rozsadę po wysadzeniu na plantację.

II metoda rozsadnik
pierwszy zabieg
Zalecane stężenie 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 3 litry cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabieg wykonać w początkowym okresie hartowania roślin, na 2 tygodnie przed wysadzeniem
rozsady na plantacje.
drugi i trzeci zabieg

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować każdorazowo 12,5 l cieczy użytkowej na 1000 roślin.
Zabiegi wykonać w przeciągu dwóch dni na 2-3 dni przed wysadzeniem rozsady na plantację.

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE
1. KAPUSTA GŁOWIASTA
Podlewanie rozsady mszyca kapuściana
Zalecane stężenie: 0,025%. (25 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować 100 ml cieczy użytkowej pod roślinę.
Zabieg wykonać na 2 dni przed wysadzeniem (w przypadku rozsady produkowanej w multi
platach) lub w 7 dni po wysadzeniu rozsady na polu.

2. POMIDOR POD OSŁONAMI, OGÓREK W SZKLARNI
mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,075%. (75 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
3. ROŚLINY OZDOBNE W SZKLARNI

3. KAWA ARABSKA
wełnowiec cytrusowiec
Zalecane stężenie: 0,125% (125 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

4. GERBERA
wciornastek zachodni
Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika
mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,08%. (80 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika i następnie zabieg powtórzyć po 14 dniach.

5. CYKLAMEN PERSKI
larwy wciornastka kwiatowca
Zalecane stężenie: 0,075%-0,125% (75-125 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Wyższe z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.

6. SĘPOLIA FIOŁKOWA
larwy wciornastka zachodniego
Zalecane stężenie: 0,08% (80 ml środka w 100 litrach wody)
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

7. RÓŻA
mszyca smugowa
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

8. FUKSJA, ANTURIUM
mszyca ziemniaczana
Zalecane stężenie: 0,04%. (40 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin

UWAGI
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15o C.
2. Przed zastosowaniem środka na ogórki i rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
3. W przypadku stosowania środka w formie oprysku w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: -na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, -kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, -w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
POMIDOR, OGÓREK -3 DNI KAPUSTA GŁOWIASTA-7 DNI ROŚLINY OZDOBNE – NIE DOTYCZY CHMIEL, TYTOŃ – NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciuDLA PSZCZÓŁ: 21 DNI (STOSOWANIE W FORMIE OPRYSKU) DLA LUDZI I ZWIERZĄT: NIE DOTYCZY

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
-Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).

VI ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VII POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk (58) 682 04 04 Rzeszów (17) 866-40-25 Kraków (12) 411 99 99 Sosnowiec (32) 266-11-45 Lublin (81) 740-89-83 Tarnów (14) 631 54 09 Łódź (42) 657-99-00 Warszawa (22) 619-66-54 Poznań (61) 847-69-46 Wrocław (71) 343-30-08

VIII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30o C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-25/2014d z dnia 31.01.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-81 /2011 h.r. z dnia 19.12. 2011 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy: Makhteshim -Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 60, fax. +48 (22) 395 66 67, e -mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Podmioty odpowiedzialne za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o.o., ul Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. ,,SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j. ul. Jagodowa 4 62-002 Suchy Las tel. +48 61 297 26 00, +48 812 51 13 fax: +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.co.pl, www.sumin.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy